ຂ່າວດ່ວນ

ເຫັນແລ້ວຢ່າຟ້າວເລື່ອນຜ່ານ ເຊັກກ່ອນວ່າມືຂອງເຈົ້າມີຮູບຕົວ M ຫຼືບໍ່ ຖືເປັນຄົນມີບຸນວາດສະໜາ

ຕາມຕຳລາຈີນເຊື່ອກັນວ່າຫາກໃຜມີລາຍມືທີ່ເປັນຮູບຕົວ M ນັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕົວເອງທີ່ສັ້ນ.

ຫຼື ຍາວ ກໍຖືວ່າເປັນຕົນທີ່ໂຊກດີຫຼາຍແທ້ ເຊິ່ງບາງຄົນຈະເອີ້ນກັນວ່າ ເສັ້ນ Lucky M ເພາະວ່າເສັ້ນນັ້ນເປັນເສັ້ນທີ່ປະກົບກັນລ້ວນມີຄວາມໝາຍດີທັງນັ້ນ.

ໂດຍປະກອບດ້ວຍ 3 ເສັ້ນໃນບໍລິເວນຝ່ານມື ນັ້ນກໍຄືເສັ້ນຊີວິດ ເສັ້ນສະໝອງ ເສັ້ນວາດສະໜານັ້ນເອງ

ເຊິ່ງຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນຈີນ ໃຜທີ່ມີດວງລາຍມືຄົບທັງ 3 ເສັ້ນນີ້ ຖືວ່າເປັນບຸກຄົນທີ່ມີ.

ບຸນສູງສົ່ງ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດການໃດກໍຈະໄດ້ດິບໄດ້ດີ ມີແຕ່ຄວາມສະສົບຄວາມສຳເລັດຕາມທີ່ຄາດຄິດໄວ້.

ອີກທັງເພື່ອນເຮົານີ້ຍັງບົ່ງບອກເຖິງຄວາມມີສະຕິປັນຍາທີ່ແຫຼມຄົມ ສາມາດນຳພາຕົວເຈົ້າເອງ ແລະ ຄົນຮອບຂ້າງໄປໃນທິດທາງທີ່ດີໄດ້.

ເປັນເສັ້ນທີ່ມີບຸນວາດສະໜາແທ້ ເຮັດຫຍັງກໍຈະດີໄປໝົດ

ເສັ້ນຊີວິດ.

ບອກເຖິງພະລັງຂອງຊີວິດ ອຸປະສັກ ຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ອາຍຸ ອຸບັດຕິເຫດ.

ການເຂົ້າມາກ່ຽວພັນຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມ ສາມາດນຳມາປະກອບການເບິ່ງກັບເສັ້ນຕ່າງໄດ້ ເຊັ່ນ.

ເສັ້ນໂຊກ(ວຽກ) ເສັ້ນສົມລົດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມແມ່ນຢໍ່າຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເສັ້ນສະໝອງ

ບອກເຖິງລະດັບຄວາມຄິດ ລະດັບການສສຶກສາ ຄວາມຖະນັດ ລັກສະນະຂອງອາຊີບ ຄວາມຜິດປົກກະຕິ.

ຂອງສະໝອງ ໂລກທາງສະໝອງ ອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ໂລກທີ່ກ່ຽວເນື່ອງຈາກສະໝອງ.

ເສັ້ນຫົວໃຈ.

ສະພາບຂອງຈິດ ຄວາມເຂັ້ມແຂງເດັດດ່ຽວ ຄວາມຟຸ່ງຊ່ານ ລະບຽບວິໄນ ນິໄສໃຈຄໍ ຄວາມແຂງແຮງ.

ທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ພຶດຕິກຳທາງເພດໂລກທີ່ກ່ຽວກັບຫົວໃຈ ແລະ ສາຍຕາ.

ເສັ້ນໂຊກ.

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງອາຊີບ ຄວາມລາບລື່ນຂອງວຽກງານ ການຍົກຍ້າຍ ອຸປະສັກ ຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ.

ລັກສະນະຂອງວຽກງານ ຄວາມສຸກ ການສ້າງເສີມບຸນບາມີ ເລື່ອງຄອບຄົວ ອຸປະສັກຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ແລະ ຄອບຄົວ.

ເສັ້ນວົງສຸກ.

ການຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງຮອບຂ້າງ ຄວາມສາມາດໃນການເກັບອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກ

ເສັ້ນສົມລົດ.

ບອກເລົ່າເລື່ອງຂອງຄວາມຮັກ ຄວາມເປັນມາຂອງຄູ່ຄອງ ການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ ອຸປະສັກ.

ເສັ້ນສຸຂະພາບ.

ຄວາມແຂງແຮງ ໂລກ ແລະ ອາການທີ່ມາແຫ່ງໂລກ

ເສັ້ນພູມແພ້.

ບອກອາການຂອງໂລກວ່າໜັກຫຼືເບົາ ຫຼືແນວໃດ.

ເສັ້ນອິດທິພົນ.

ລັກສະນະຂອງເສັ້ນເກີດຂຶ້ນບາງຕົວເສັ້ນໃດກໍຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຈົ້າຂອງມື ຈະດີຫຼືຮ້າຍ.

ຂຶ້ນຢູ່ກັບທິດທາງທີ່ມີຂອງເສັ້ນ ແລະ ສະພາບຂອງການປ່ຽນແປງຂອງເສັ້ນຫຼັງຈາກທີ່ຖືກເສັ້ນອິດທິພົນຕັດ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button