ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ, ອາຊີວະສຶກສາ, ໂຮງຮຽນສຶກສາສົງ, ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂຈະການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ ແຕ່ວັນທີ 21 ເມສາ.

2. ມອບໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາແຕ່ລະແຫ່ງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາດູ-ອາຈານ, ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນ –
ນັກສຶກສາ ໂດຍການມອບວຽກບ້ານ, ການຈັດການຮຽນ-ການສອນຜ່ານຮູບແບບຕ່າງໆ ຕາມທ່າແຮງ ແລະ ເງື່ອນ ໄຂຂອງແຕ່ລະສະຖານການສຶກສາ;

ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈົ່ງແຈ້ງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມ ງວດ ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີທິດຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານເພີ່ມເຕີມ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.