ຂໍຄວາມຊວຍເຫລືອຈາກພີນ້ອງທຸກຄົນໄພມີເຄືອງນຸງຫົມທີບໍໃສແລ້ວມາບໍລິຈາກແມຕູ້ແດ່ເຄື້ອງນຸງຫົມແອນ້ອຍ.

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ຂໍ່ຄວາມຊວຍເຫລືອຈາກພີນ້ອງທຸກຄົນໄພມີເຄືອງນຸງຫົມທີບໍໃສແລ້ວມາບໍລິຈາກແມຕູ້ແດ່ເຄື້ອງນຸງຫົມແອນ້ອຍເຄື້ອງນອນແມ່ຂອງເດັກໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວມີແຕ່ແມ້ເຖົ້າເພິນແອນ້ອຍຕາອີຕົນເດ😔😔

ເມື້ອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ.

ເບີໂທ 02092250198

ທີມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.