ຂໍຄວາມຊວຍເຫລືອຈາກພີນ້ອງທຸກຄົນໄພມີເຄືອງນຸງຫົມທີບໍໃສແລ້ວມາບໍລິຈາກແມຕູ້ແດ່ເຄື້ອງນຸງຫົມແອນ້ອຍ.

ຂໍ່ຄວາມຊວຍເຫລືອຈາກພີນ້ອງທຸກຄົນໄພມີເຄືອງນຸງຫົມທີບໍໃສແລ້ວມາບໍລິຈາກແມຕູ້ແດ່ເຄື້ອງນຸງຫົມແອນ້ອຍເຄື້ອງນອນແມ່ຂອງເດັກໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວມີແຕ່ແມ້ເຖົ້າເພິນແອນ້ອຍຕາອີຕົນເດ😔😔

ເມື້ອງເຊໂປນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ.

ເບີໂທ 02092250198

ທີມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *