ແຊຣເກັບໄວ້ເລີຍ ວິທີປ້ອງກັນແລະຮັກສາ ພະຍາດລຳປີສະກິນ.

ວິທີປ້ອງກັນແລະຮັກສາ (ພະຍາດລຳປີສະກິນ) ເປັນໄວຣັດທີ່ກຳລັງລະບາດໃນງົວ-ຄວາຍ.

ພະຍາດລຳປີສະກິນ(Lumpy skin disease) ໄວຣັດທີ່ກຳລັງແຜ່ລະບາດໃນງົວ-ຄວາຍ.

ຄວນຮູ້ກ່ອນທີ່ຈະເກີດ ແລະ ປ້ອງກັນໄວ້ດີກວ່າແກ້.

ຂອບໃຈທີ່ມາ: ກະເສດແບບປະສົມປະສານ ; ຄະນະກະເສດສາດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *