ຂ່າວດ່ວນ

ແຈ້ງການ ການອະນຸຍາດເອກະສານ ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ນີ້ເຖິງວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2021

ເອກະສານແຕ່ລະແບບມີດັ່ງນີ້

– ພະນັກງານໄປວຽກລັດຖະການຕ່າງແຂວງ: ໃບອະນຸຍາດຢັ້ງຢືນ ຫຼື ໃບແຕ່ງຕັ້ງ ຈາກກົມກອງ.

– ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດ ເອກະຊົນ ໃຫ້ເຮັດໃບສະເໜີຈາກບໍລິສັດ.

– ບຸກຄົນ ຫຼື ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ເຮັດໃບສະເໜີຜ່ານບ້ານ (ກໍລະນີມີຄົນເຈັບ ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຈາກໂຮງໝໍ ຫຼື ຖ້າເຈັບຢູ່ເຮືອນຕ້ອງມຮໃບຢັ້ງຢືນຈາກບ້ານ)

– ຄົນຕ່າງແຂວງທີ່ມາຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີປະສົງຢາກກັບຖິ່ນຖານ ຕ້ອງມີ ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຈາກ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ບ້ານ, ເມືອງ ຫຼື ແຂວງ)

– ຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ມາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ 1 ເດືອນ ໃຫ້ມີໃບຢັ້ງຢືນກວດ ໂຄວິດ-19 ຈາກສູນວິເຄາະລະບາດວິທະຍາ

ສຳຫຼັບເບີຫຼັກ 7 ແມ່ນໃຫ້ສົ່ງຖາມເບີນີ້ເດີ້ 020 76280643 (ໃນແຈ້ງການມີຄວາມຜິດພາດ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button