ແຊຣເກັບໄວ້.! ຂີງດຳ ບ໋ອງເຫຼົ້າເພື່ອດື່ມແກ້ມົດລູກພີການ ຫຼື ມົດລູກຢ່ອນ ກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດ

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້ເປັນພືດທີ່ມີສັບພະຄູນເປັນຢາສະໝູນໄພ ສານສະກັດຈາກຂີງດຳມີປະສິດທີພາບໃນການຕ້ານເຊື້ອມາເລເຣຍ, ເຊື້ອຣາ ແລະ ໄມໂຄແບັກເທີເຣຍ, ຕ້ານການເກີດພະຍາດພູມແທ້ ແລະ ກ້ານການເກີດບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ.

ເອົາຫົວມາຜະລິດເປັນຢາຮັກສາພະຍາດ ແລະ ບຳລູງຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງດືມ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຜະລິດຕະພັນໂອທອບ ເປັນພືດທີ່ນິຍົມນຳມາປູກຕາມຄວາມເຊື້ອຂອງຊາວບ້ານເຜົ້າມົ້ງຖືວ່າຂີງດຳເປັນສະໝູນໄພປະຈຳເຜົ່າ ເຂົາເຈົ້ານຳໃຫ້ຖົງຕິດຕົວຕະຫຼອດເວລາເມື່ອມີການເດີ່ນທາງໄປໄກບ້ານ.

ເມື່ອດ້ານທາງຂື້ນພູ ຫຼື ໄປເຮັດວຽກເມື່ອຍເພື່ອເພີ່ມພະລັງງານ, ຂັບນ້ຳປັດສະວະ, ແກ້ພະຍາດກະເພາະ ແລະ ປວດທ້ອງ.

ສັບພະຄູນໃນການຮັກສາພະຍາດມີດັ່ງນີ້:

1. ຊ່ວຍບຳລຸງຮ່າງກາຍຕົ້ມໃສ່ໄກ່.

2. ແກ້ປວດເມື່ອຍ ແລະ ຮັກສາອາການເໜືອຍລ້າ,

3. ຊ່ວຍກະຕຸ້ນສະມັດຕະພາບທາງເພດ,

4. ຊ່ວຍຂັບລົມໃນກະເພາະອາຫານ,

5. ແກ້ຈຸກສຽກປວດທ້ອງ,

6. ຂັບນ້ຳປັດສະວະ,

7. ບ໋ອງເຫຼົ້າເພື່ອດື່ມແກ້ມົດລູກພີການ ຫຼື ມົດລູກຢ້ອນ,

8. ຕົ້ມດື່ມແກ້ພະຍາດຕາແດງ,

9. ກະຕຸ້ນລະບົບປະສາດ,

10. ຮັກສາສົມດຸນຄວາມດັນເລືອດ,

11. ຊ່ວຍຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ,

12. ພະຍາດເກົ້າ,

13. ຊ່ວຍຮັກສາພະຍາດກະເພາະອາຫານ,

14. ຊ່ວຍຮັກສາລະບົບການຍ່ອຍອາຫານໃຫ້ເກີດສົມດູນ,

15. ຮັກສາຜູ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ລົດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *