ປິດ ບ້ານຈອມມະນີກຸ້ມກາງແຕ່ ຮ່ອມ5- ຮ່ອມ8

❌ປິດ ບ້ານຈອມມະນີກຸ້ມກາງແຕ່ ຮ່ອມ5- ຮ່ອມ8 ຄົນນອກບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຄົນໃນບໍ່ໃຫ້ອອກ ເປັນເຂດສີແດງ 📍❌

ໃຜຈະໄປຕະຫລາດໂພນສະຫວາງໃຫ້ເວັ້ນໄປທາງອື່ນເດີ

19.5.2021

ລາຍງານໂດຍ: Noud Chindavong

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *