ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງການ ການຮຽນ-ການສອນ, ການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນສາມັນສືກສາ ( ປ5 , ມ4 ແລະ ມ7).

📌 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງການ ການຮຽນ-ການສອນ, ການເລື່ອນຂັ້ນ ແລະ ສອບເສັງ ຈົບຊັ້ນສາມັນສຶກສາ (ປ.5, ມ.4 ແລະ ມ.7) ປະຈໍາ ສົກຮຽນ 2020-2021, ສະບັບເລກທີ 1554.ຫກ, ລົງວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2021

.

ການຈັດຕັ້ງງປະຕິບັດການສອບເສັງ.

.

ແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອກະພາບກັນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *