ຂ່າວດ່ວນ

ວັນທິດຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກຄືເກົ່າພວກຂ້ອຍເຮັດວຽກບໍ່ມີມື້ພັກ

ວັນທິດຂອງພວກເຮົາເຮັດວຽກຄືເກົ່າພວກຂ້ອຍເຮັດວຽກບໍ່ມີມື້ພັກເພືອພວກເຈົ້າເປັນຍັງພວກເຈົ້າທີມາກັກໂຕຢູ່ນີ້.

ຄືບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື້ນຳພວກຂ້ອຍແນພວກຂ້ອຍເອົາເຂົ້າໄປສົ່ງຮອດຫນ້າຫ້ອງໃຫ້ພວກເຈົ້າກິນຢາງສບາຍແຕ່ພວກເຈົ້າພັດບໍ່ໃຫ້.

ຄວາມຮ່ວມມື້ນໍາພວກຂ້ອຍທີພວກຂ້ອຍເວົ້າກາເພືອຄວາມປອດໄພໝົດທຸກຄົນແລະໂຕຂອງພວກເຈົ້າເອງພວກເຈົ້າຍັງພາກັນອອກຈາກຫ້ອງເລາະຫຼິ້ນຕາມສບາຍພວກເຈົ້າບໍ່ອີຕົນທີມງາມເຮົາແດ່ບໍ່.

(ສະເພາະບາງຄົນທີຫົວແຄງຂ້ອຍເວົ້າກາພາກັນສັງຂ້ອຍ)ຝາກແຊ໌ຣໃຫ້ແນ.

ທີ່ມາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button