ສະຖານທີ່ສ່ຽງໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ທີ່ພົວພັນກັບປະຫວັດຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2021.

ສະຖານທີ່ສ່ຽງໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ທີ່ພົວພັນກັບປະຫວັດຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ.

ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ວັນທີ່ 24-25-28 ພຶດສະພາ 2021.

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

-ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ ເຂົ້າຫ້ອງການ ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2021.

-ຄະນະສືກສາສາດ ພາກວິຊາ ພາສາຕ່າງປະເທດ 28 ພຶດສະພາ 2021.

-ຄະນະວິທະຍາສາດ-ທໍາມະຊາດ ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕິ 15-21-22-23 ພຶດສະພາ 2021.

-ຕະຫຼາດວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ.

-ຕະຫຼາດຕານມີໄຊ ບ້ານຕານມີໄຊ.

-ຮ້ານພິດຊ່ສາ ຄອມປານີ ( pizza company) ສາຂາ ດົງໂດກ. ວັນທີ່ 31 ພຶດສະພາ 2021.

ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *