Nyob zoo tsoom phooj ywg sawv daws. hais txog qaib tuag aws mas yeej muaj tshwm sim txhua qhov chaws. thiab tuag yam yus tsis ram txog li thiab tuag ua pawg ua lug yeej tsis paub yuav muab ua li cas. Vim tsis paub yuav tiv thaiv los yog muab tshuaj dab tsi rau noj li . Tab sis hnub no peb yuav los qhia txog tias yuav ua li cas thiaj li pab tau kom qaib tsis txhob tuag aws los yog tiv thaiv kom qaib tsis txhob tuag aws. Yog li  peb sim los saib seb ho mus zoo li cas.?

 Tej laus tau hais tias yog qaib tuag aws heev kom mus ua tsob tshuaj No coj llos mus hau rau dej kom tsim nyob li qhov rau tau los yog rau kom tab tom zoo. Ces koj muab cov dej coj los mus saw xua ces mus pub rau qaib noj xwb. Ces yeej pab tau li koj siab xwb los yog pab tau kom qaib txhob tuag aws lawm. 

Tej laus lawv twb tau sim los ntau zaug lawm. kuj pom tau hais tias tau txais txiaj ntsig zoo kawg nkaus li. Yog li ntawv thiaj li xav tias hlub tsoom niam txiv kwv tij ua tsis pom qab muab dab tsi rau qaib noj ua rau qaib mas tuag tag li xwb. lub caij muaj chaws siv los tsis muaj ib tug qaib los siv li. yog li hnub no thov koj sim khaws txoj kev paub nyob rau zaum no coj mus sim seb nws puas pab tau rau koj . 

Vim cov tshuaj no nws yog ib yam tshuaj ua Vaccine tiv thaiv kom qaib txhob tuag aws. Tab sis Nco qab ntsoov hais tias Yuav tsum muab rau qaib noj ua ntej tus qaib tsis tau ntsoos li los yog puab tias qaib pib mob aws lawm. Ces kav tsij ua tsuag2 rau noj xwb. tsis txhob tos txog thaum qaib twb tnti tsis taus lawm.

Sain video qhia

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *