ແຊຣເກັບໄວ້ເລີຍ…!!! ວິທີການລ້ຽງ ດ້ວງໝາກພ້າວ,ດ້ວງລານ ໃສ່ກະຊາມ ແບບງ່າຍໆສ້າງລາຍໄດ້ເສີມ.

ເທັກນິກແລະວິທີ ” ການລ້ຽງດ້ວງ ” ດ້ວງໝາກພ້າວ ແລະ ດ້ວງລານ ລ້ຽງໃສ່ກະຊາມ ແບບງ່າຍໆ.

+ ວິທີລ້ຽງ ດ້ວງສາຄູຫຼືດ້ວງໝາກພ້າວເປັນດ້ວງຊະນິດດຽວກັນແຕ່ຊື່ທີ່ຮ້ອງແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າການລ້ຽງຫຼືໃຫ້ຢູ່ກັບຕົ້ນຫຍັງກໍ່ຮ້ອງຕາມຊື່ຂອງຕົ້ນໄມ້ທີ່ນຳມາລ້ຽງ ເທັກນິກຂັ້ນຕອນວິທີການລ້ຽງດ້ວງດ້ວຍຕົ້ນອ້ອຍ ເທັກນິກໃນ.

ການລ້ຽງໃນຊາມ ແລະ ນອກຈາກໃຊ້ຕົ້ນອ້ອຍສັບໃນການເພາະລ້ຽງແລ້ວຍັງສາມາດແທນຕົ້ນອ້ອຍສັບໄດ້ດ້ວຍເປືອກໝາກພ້າວອ່ອນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ມີວັດຖຸ ແລະ ຂັ້ນຕອນວິທີການລ້ຽງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນກັນເລີຍ.

+ ວັດສະດຸອຸປະກອນ ສ່ວນປະສົມໃນການກຽມອາຫານ ແລະ ເພາະລ້ຽງ

– ຫົວອາຫານໝູໂປຣຕີນ 16% 3 ຂີດ

– ຫົວມັນ 1 ກກ.

– ຕົ້ນອ້ອຍທີ່ສັບ ຫຼື ເປືອກໝາກພ້າວອ່ອນທີ່ສັບ 2 ກກ

– ນໍ້າສະອາດສຳລັບລະລາຍອາຫານໝູ

– ຊາມຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 50 ຊມ

– ຝາປິດກັ້ນພໍ່ພັນແມ່ພັນໜີຂະໜາດ 18 ນີ້ວ.

– ວັດຖຸອັນຫຍັງກໍ່ໄດ້ທີ່ສາມາດປິດຊາມໄດ້

– ເປືອກໝາກພ້າວແຫ້ງ 4-5 ອັນ

– ກ້ວຍ 1 ໜ່ວຍ

– ພໍ່ພັນ ແລະ ແມ່ພັນດ້ວງ ຈຳນວນ 5 ຄູ່ ຕໍ່ໜຶ່ງຊາມ.

+ ເທັກນິກ ແລະ ຂັ້ນຕອນການລ້ຽງ

– ຕອນທຳອິດປະສົມອາຫານສຳລັບການລ້ຽງກ່ອນ ໃສ່ອາຫານໝູລົງໃນຊາມແລ້ວຕື່ມນໍ້າສະອາດລົງໄປເພື່ອໃຫ້ອາຫານໜູເປື່ອຍ

– ໃສ່ມັນບົດລົງໄປປະສົມອາຫານໝູທີ່ເປື່ອຍຫຼືເລະແລ້ວ.

– ໃສ່ອ້ອຍສັບລົງໄປປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນໃຫ້ມີລັກສະນະຄືຂີ້ຕົມແລ້ວອັດໃຫ້ຮຽບສະເໝີກັນໃນຊາມ

– ໃສ່ກ້ວຍລົງໄປເຄິ່ງກາງຊາມ ແລະ ນຳເປືອກໝາກພ້າວແຫ້ງສັບຕ່ອນໃຫຍ່ 4-5 ຕ່ອນລົງໄປໃນຊາມປະສົມວາງໃຫ້ທົ່ວເພື່ອໃຫ້ພໍ່ພັນແມ່ພັນເປັ ນທີ່ກຳບັງ.

– ປ່ອຍແມ່ພັນ ແລະ ພໍ່ພັນລົງໄປ 5 ຄູ່ ປິດຝາຊາມແລ້ວຕັ້ງຊາມວາງຮຽງຊ້ອນກັນນຳວັດຖຸທີ່ໜັກມາປິດທັບໄວ້ກັນພໍ່ພັນແມ່ພັນປີນໜີຈາກຊາມ

– ປະໄວ້ຈົນຮອດ 5 ມື້ ກໍ່ສາມາດນຳພໍ່ພັນ ແລະ ແມ່ພັນໄປເພາະໃນຊາມຊຸດໃໝ່ ໂດຍໃສ່ສ່ວນປະສົມຄືເກົ່າທຸກຂັ້ນຕອນ ສຳລັບພໍ່ພັນ ແລະ ແມ່ພັນທີ່ນຳມາເພາະລ້ຽງດ້ວງນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ 5 ເທື່ອ ຈົນເຖິງເທື່ອທີ 6 ໃຫ້ລວມເອົາ.

ພໍ່ພັນ ແລະ ແມ່ພັນມາລວມ 2 ຊາມໃຫ້ເປັນ 1 ຊາມ ເພາະວ່າພໍ່ພັນ ແລະ ແມ່ພັນເລີ່ມລ້າແລ້ວສຳລັບຊຸດສຸດທ້າຍຫຼືເທື່ອທີ 6 ນັ້ນໃຫ້ປ່ອຍປະໄວ້ແບບນັ້ນຈົນກວ່າຈະມີການເກີດດ້ວງໂຕນ້ອຍໆຂຶ້ນ

– ປະມານ 10 ກວ່າມື້ ພໍ່ພັນແມ່ພັນເທື່ອທີ 6 ກໍ່ຈະຕາຍໄປ ສຳລັບການເພາະລ້ຽງແຕ່ລະຊາມຄວນມີການຈົດບັນທຶກວ່າເລີ່ມເພາະລ້ຽງຕັ້ງແຕ່ມື້ໃດກັນໄວ້ເພື່ອລືມ

– ເມື່ອຮອດ 20 ມື້ ໃຫ້ເປີດເບີ່ງໃຕ້ເປືອກໝາກພ້າວກໍ່ຈະພົບດ້ວງໂຕນ້ອຍໆເກີດຂຶ້ນມາ ຫາກອາຫານບໍ່ພຽງພໍໃຫ້ຕື່ມອາຫານແບບທີ່ເຮັດມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນພຽງແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຕື່ມອາຫານໝູໃສ່ນຳໃຫ້ຕື່ມອາຫານລົງໃນຊາມຄົນສ່ວນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວກໍ່ປິດຝາໄວ້ຄືເກົ່າ.

– ເມື່ອຮອດ 30-35 ມື້ ກໍ່ສາມາດຄັດເອົາດ້ວງໂຕໃຫຍ່ຫຼືຂະໜາດຕາມທີ່ສາມາດນຳໄປເປັນອາຫານຫຼືນຳໄປຂາຍ ແລະ ສຳລັບເທັກນິກວິທີການເພາະລ້ຽງແບບນີ້ນັ້ນຫາກເຮົາໃຊ້ພໍ່ພັນ ແລະ ແມ່ພັນ ຈຳນວນ 50 ຄູ່ ພາຍໃນ 1

ເດືອນ ເຮົາກໍ່ຈະສາມາດເພາະລ້ຽງດ້ວງໄດ້ຈຳນວນ 55 ຊາມ ໂດຍປະມານ ແຕ່ຖ້າເຮົາໃຊ້ພໍ່ພັນແມ່ພັນຈຳນວນ 3 ຄູ່ຕໍ່ຊາມພາຍໃນ 1 ເດືອນ ກໍ່ຈະໄດ້ປະມານ 80 ຊາມ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *