ທັງຫີ້ວທັງຮ້ອນແຕ່ກາສູ້ບໍ່ຍ້ອມຖອຍຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິນຳກັນ

ທັງຫີ້ວທັງຮ້ອນແຕ່ກາສູ້ບໍ່ຍ້ອມຖອຍຂໍໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິນຳກັນແນເດີຂໍໃຫ້ຟັງຄວາມພວກເຮົາແນ.

ພວກເຮົາສູ້ເພືອພວກເຈົ້າປອດໄພພວກເຈົ້າຄວນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືນຳພວກຂ້ອຍແນ14ມື້.

ຊືໆກັກເພືອໂຕເຈົ້າເອງແລະຄອບຄົວພວກເຈົ້າປອດໄພ(ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນງາຍໆພວກເຈົ້າຫນ້າຈະເຫັນ)

ທີ່ມາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *