ແຊ່ຕໍ່ ບັນຫາຄົນຈົ່ມຫລາຍໄຂ່ຂື້ນລາຄາ

ເພາະປັດໃຈການຜະລິດໄຂ່ ຢູ່ປະເທດລາວແມ່ນ ນໍາເຂົ້າໝົດ!

1. ລູກໄກ່

2. ຫົວອາຫານໄກ່່.

ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫານີ້, ເຮົາຄວນຫາວິຊາການ ມາຄົ້ນຄວ້າເພື່ອ

1. ຜະລິດຫົວອາຫານໄກ່ເອງ, ງົດການນໍາເຂົ້າ.

2. ຜະລິດລູກໄກ່ ຫຼື ແນວພັນເອງ.

ເພາະການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ທີ່ອາໄສ ວັດຖຸດິບຈາກປະເທດອື່ນ ແມ່ນຍັງຈະສ່ຽງ ເພາະເງິນຕາເໜັງຕີງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.