ຕ້ອງອ່ານດ່ວນ.. 10 ສັນຍານ ” ເຕືອນ ” ໂລກພະຍາດມະເຮັງ ທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມັກລະເລີຍຈົນສວາຍເກີນຮັກສາ

ພະຍາດມະເຮັງເປັນພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງກວດສອບອາການຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງທັນທີສຳລັບການກຳຈັດເຊວມະເຮັງ ຈຳເປັນຕ້ອງສັງເກດສັນຍານະຂອງພະຍາດມະເຮັງຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຮັກສາລຸລ່ວງໄປດ້ວຍດີ

* ອາການຂອງມະເຮັງມີຫຼາຍສາເຫດຂອງການເກີດພະຍາດມະເຮັງເຊິ່ງຈະສະແດງອາການທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ນີ້ຄືອາການຂອງພະຍາດມະເຮັງ

1. ມີການປ່ຽນແປງໃນຜິວໜັງ: ຖ້າສັງເກດເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນສີຜິວເຊັ່ນ: ສີເຫຼືອງ ສີຄ້ຳ ແລະ ສີແດງ ຄວນໄປພົບແພດມັນອາດເປັນສັນຍານະຂອງພະຍາດມະເຮັງ

2. ຍ່ຽວປ່ຽນແປງ: ອາດຈະເປັນຕ່ອມລູກໝາກ ຫລື ມະເຮັງພົກຍ່ຽວ ຖ້າມີອາການເຈັບປວດເມື່ອຍ່ຽວຫລືມີເລືອດໃນຍ່ຽວ

3. ບັນຫາອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ: ລະບົບທາງເດີນອາຫານເປັນບັນຫາທີ່ພິຈາລະນາຜິດພາດຫລາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ການສຶກສາວິໄຈໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ມັນອາດເປັນສັນຍານະຂອງພະຍາດມະເຮັງໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ ຫາກມີຄວາມລຳບາກໃນການກືນພ້ອມກັບອາການເຈັບທ້ອງ ຄວນປຶກສາແພດທັນທີ

4. ເລືອດອອກໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ: ເມື່ອມີເລືອດອອກໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດເຊັ່ນ: ມີເລືອດໃນອຸດຈາລະຫລືຍ່ຽວ ໄອເປັນເລືອດ ແລະ ເລືອດໄຫຼເອງ ຕ້ອງປຶກສາແພດທັນທີ ມັນອາດເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດມະເຮັງ

5. ເປັນໄຂ້ຊຳເຮື້ອ: ມີໄຂ້ຊຳເຮື້ອທີ່ບໍ່ຍອມດີອາດເປັນໂຕບົ່ງບອກຂອງພະຍາດມະເຮັງໃນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນ

6. ບາດແຜພຸໂພງ: ຖ້າມີແຜຕາມຮ່າງກາຍຂອງເຊັ່ນ: ໃນຊ່ອງປາກມັນອາດເປັນສັນຍານະເລີ່ມຕົ້ນຂອງພະຍາດມະເຮັງໃນຊ່ອງປາກ

7. ເສັ້ນຜົມຍາວຊ້າຜິດປົກກະຕິ: ຄວນພົບແພດຖ້າສັງເກດເຫັນວ່າເສັ້ນຜົມຍາວຊ້າຜິດປົກກະຕິ ມັນອາດບົ່ງບອກວ່າເປັນການກໍ່ໂຕຂອງພະຍາດມະເຮັງ

8. ການຂັບຖ່າຍອຸດຈາລະທີ່ປ່ຽນແປງ: ອາດມີພະຍາດມະເຮັງໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ ຫາກມີການຂັບຖ່າຍອຸດຈາລະທີ່ປ່ຽນແປງໄປເຊັ່ນ: ພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ມີເລືອດໃນອຸດຈາລະ

9. ກ້ອນໂນນ: ເມື່ອອາຍຸຫລາຍຂຶ້ນແລ້ວເກີດກ້ອນໂນນຂຶ້ນມາ ບໍ່ຄວນລະເລີຍມັນອາດເປັນອາການຂອງພະຍາດມະເຮັງ

10. ຄວາມເມື່ອຍລ້າໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ: ອາການອ່ອນເພຍຊຳເຮື້ອ ເຖິງຈະພັກຜ່ອນພຽງພໍແລ້ວກໍຕາມອາດເກີດຈາກພະຍາດມະເຮັງ ຄວນປຶກສາແພດ ຖ້າມີອາການເມື່ອຍລ້າຢູ່ຕະຫລອດເວລາ

ທີ່ມາ:ສຸຂະພາບ ອັບເດດ | Health Update

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *