ຊ້າງຢຽບອ້າຍນ້ອງທີ່ກຳລັງລາດຕາເວນປ່າສະຫງວນເຂືອນນໍ້າເທີນ

ຊ້າງເປັນສັດທີ່ຮ້ າ ຍ..ທຳ ລ າ ຍຄົນຈົນຕ າ ຍ..

ຊ້າງຢຽບອ້າຍນ້ອງທີ່ກຳລັງລາດຕາເວນປ່າສະຫງວນເຂືອນນໍ້າເທີນ.ຫົວພູນາກາຍ.ຄຳມວ່ນ…..8.8.2021

ທີ່ມາ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.