ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຕາມສະຖານທີ່ ໂຄວິດ

ສະຖານະການ ເຮັດວຽກ, ສາຂາວິຊາຊີບຕ່າງໆ. 671 ກໍລະນີ, ເຂົ້າ 0 ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ 10/11/2011

1. ພະນັກງານທະຫານ ມີ 85 ກໍລະນີ (ກອງພັນໃຫຍ່

661: 37) 2. ໂຮງງານ ມີ 47 ກໍລະນີ (ໂຮງງານມາດສະກ໋ອດລາວ: 3, Alpilao: 3, ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາໂນນທອງ: 32)

3. ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ/ຄູອາຈານ ມີ 37 ກໍລະນີ

4. ພະນັກງານທີ່ບໍ່ລະບຸສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ມີ 36 ກໍລະນີ

5. ຄ້າຂາຍ/ທຸກລະກິດສ່ວນຕົວ/ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ມີ 28 ກໍລະນີ

6. ລັດວິສາຫະກິດ/ບໍລິສັດ/ເອກະຊົນ/ທະນາຄານ ມີ 25 ກໍລະນີ (ການບິນລາວ: 1, ທະນາຄານ ST:1, 1 ບໍລິສັດ Unitel: 1, ຫວຍພັດທະນາ: 1, ບໍລິສັດອານຸ ສິດຂົນສ໌ງ: 1)

7. ພະນັກງານຕໍາຫຼວດ ມີ 21 ກໍລະນີ (ກອງພັນ | ເຄື່ອນທີ່: 18)

8. ພະນັກງານລັດ ມີ 15 ກໍລະນີ

9. ຂະແຫນງສາທາ ມີ 9 ກໍລະນີ

10. ພະນັກງານສະຖານທູດອາເມລິການ ມີ 2 ກໍລະນີ

11. ກໍາມະກອນ ມີ 32 ກໍລະນີ 12. ຊາວນາ-ຊາວສວນ ມີ 2 ກໍລະນີ 13. ຫວ່າງງານ ມີ 162 ກໍລະນີ (ຜູ້ເຖົ້າ: 9)

14. ເດັກ ມີ 15 ກໍລະນີ 15. ອາຊີບອື່ນໆ ມີ 23 ກໍລະນີ 16. ບໍ່ລະບຸຂໍ້ມູນອາຊີບ ມີ 132 ກໍລະນີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.