ຢຸດອວດ 10 ຢ່າງນີ້ ຊີວິດຈະດີຂຶ້ນ 10 ເທົ່າ

1. ຢ່າອວດຮູ້.

ຫຼາຍໆຄົນມັກອວດຮູ້ ຫລືມັກເວົ້າໃນເລື່ອງທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ຮູ້ ໃນບາງເລື່ອງອາດບໍ່ຈິງ… ກໍມີເພາະສຸດທ້າຍແລ້ວເຈົ້າຈະກາຍເປັນ ‘ຄົນໂງ່’ ໃນທັນທີ.

2. ຢ່າອວດສະຫລາດ.ຄົົນທີ່ເຂົາມີຄວາມຄິດ ຄວາມສະຫລາດແທ້ໆເຂົາຈະບໍ່ຄຸຍໂວໂອ້ອວດ ອວດອ້າງໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້ ເຂົາຈະລົງມືເຮັດໃຫ້ສິ່ງນັ້ນອອກມາໃຫ້ດີທີ່ສຸດ!.

3. ຢ່າອວດເກັ່ງ.ເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນເກັ່ງທີ່ສຸດໃນໂລກເພາະຍັງມີອີກຫຼາຍຫຼາຍຄົົນທີ່ມີຄວາມຄິດ ແລະຄວາມເກັ່ງຫລາຍໄປກວ່າເຮົາ ເພາະສະນັ້ນ… ການອວດເກັ່ງບໍ່ໄດ້ເປັນຜົນດີີກັບໂຕເຮົາເລີຍ.

4. ຢ່າອວດເດັ່ນ.ແມ່ນຢູ່ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ… ເຮົາຢູ່ເໜືອກວ່າຜູ້ອື່ນ ແລະມີຫລາຍກວ່າຜູ້ອື່ນ ຢ່າອວດເດັ່ນກັບຄົນອື່ນ ຢ່າຊິງດີຊິງເດັ່ນກັບໃຜ.

5. ຢ່າອວດດີ.ຄົົນທີ່ອວດດີສ່ວນຫລາຍ ມັກບໍ່ມີໃຜຢາກເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫລືອເວລາມີບັນຫາໃນເວລາລຳບາກ ຢ່າຍິ່ງຢ່າທະນົງໂຕເອງ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ເຮັດໂຕເອງໃຫ້ມີຄ່າຢູ່ສະເໝີ.

6. ຢ່າອວດຜົນງານ.ຜົນງານທີ່ດີບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໂອ້ອວດ ແລະອວດອ້າງວ່າຕົນເອງເປັນຄົນເຮັດເຂົາເຈົ້າຈະເບິ່ງເຫັນແລະຊື່ນຊົມຜົນງານຂອງເຈົ້າເອງ ເວົ້າເຖິງຜົນງານນັ້ນຢ່າງພາກພູູມໃຈ ແຕ່! ຢ່າພະຍາຍາມຢູ່ເໜືອກວ່າຄົນອື່ນ ດ້ວຍການວິຈານຜົນງານຂອງຄົນອື່ນ.

7. ຢ່າອວດສຳເລັດ.ຊີວິດຂອງຄົນເຮົານັ້ນບໍ່ວ່າ… ຈະຍາກດີມີຈົນສໍ່າໃດ? ກໍມີຂຶ້ນແລະມີລົງສະເໝີ ຢ່າຫຼົງກັບສິ່ງທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດຈົ່ງໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າໃນທຸກໆ ມື້.

8. ຢ່າອວດລວຍ.ຄົນຮັ່ງມີ ມີເງີນທອງຫລວງຫລາຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອວດໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ວ່າ… ເຮົາລວຍຫລາຍ ເຖິງລວຍສໍ່າໃດ ເມື່ອໃຊ້ເງີນບໍ່ເປັນ ກໍໝົດໂຕໄດ້ກັນທັງນັ້ນ ບໍ່ມື້ໃດກໍມື້ໜຶ່ງ.

9. ຢ່າອວດຄວາມສຸກ.ຄົນເຮົາທຸກຄົນຄວນມີຄວາມສຸກທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອວດເງິນ ອວດລວຍ ອວດໃຜ ເຈົ້າມີຄວາມສຸກຫລາຍຂະໜາດໃດ?ເຈົ້າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໂຊວ່າ… ຊີວິດຂອງເຈົ້າເພີເຟັກຫລາຍສໍ່າໃດ? ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄົົນທີ່ມີຄວາມສຸກ ແຕ່! ເຂົາເອີ້ນວ່າ… ປົມດ້ອຍ.

10. ຢ່າອວດຄວາມລັບ.ຄົນເຮົາທຸກຄົນລ້ວນມີນິໄສໃຈຄໍທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປເມື່ອເຈົ້າມີຄວາມລັບ ຢ່າທ່ຽວບອກຄວາມລັບກັບໃຜໆເພາະມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງດີຂຶ້ນມາເລີຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *