ເບິ່ງອີກມຸມ..!!ເລື່ອງທີ່ຖືກກັບນິຍາມທີ່ວ່າ”ເຮັດດີເທື່ອ100 ບໍ່ມີໃຜຈື່ ມາຈື່ຕອນຜິດພາດເທື່ອທີ່ 101″

ເບິ່ງອີກມຸມ..!!ເລື່ອງທີ່ຖືກກັບນິຍາມທີ່ວ່າ”ເຮັດດີເທື່ອ100 ບໍ່ມີໃຜຈື່ ມາຈື່ຕອນຜິດພາດເທື່ອທີ່ 101″

ສ່ວນເລື່ອງກ່ອງສຸ່ມບໍ່ຮູ້ເລື່ອງນຳນະເພື່ອນນະ ເພາະຂ້ອຍບໍ່ມີເງິນຊື້ຢູ່ແລ້ວ.

ຄົນເຮົາບໍ່ມີດອກທີ່ບໍ່ເຄີຍຜິດພາດເປັນບົດຮຽນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທ້າວວິນປຽບເໝືອນກະດາດA4ທີ່ມີຈຸດນ້ຳມຶກດຳທີ່ຢຸດເຮ່ຍໃສ່ຈຸດດຳ.

ພຽງໜ໊ອຍດຽວແຕ໋ເປັນຫຍັງຈີ່ງໄປເບີ່ງແຕ່ຈຸດທີ່ມັນເປື້ອນແລະເຈ້ຍຂາວແຜ່ນໃຫຍ່ຄືບໍ່ແນມເບີ່ງຈຸດທີ່ມັນຂາວສະອາດແດ່ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເດີ້ສູ້ໆເດີ້ວິນ.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *