ຜົນກອງປະຊຸມພົບປະ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກັບພາກທຸລະກິດ

ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມພົບປະ ລະຫວ່າງ ຄະນະລັດຖະບານ ກັບພາກທຸລະກິດ ໄດ້ສຳເລັດລົງຢ່າງຈົບງາມ, ເຊິ່ງຜ່ານການດຳ ເນີນກອງປະຊຸມ ກໍ່ຄື ການຮັບຟັງການລາຍງານ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຕໍ່ 6 ຫົວ ຂໍ້ສຳຄັນ ຄື:

ແຜນການປະຕິບັດງານຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງການບໍລິການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຕິດພັນກັບການແບ່ງຂັັ້ນຄຸ້ມຄອງ; ແຜນການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ; ແຜນການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ; ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຊຸກຍູ້ໂຄງ ການທີ່ ຕິດພັນກັບຂົງເຂດການບໍລິການ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ; ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນການສໍາຫລວດທີີ່ດິນ ແລະ ການກໍານົດຂອບເຂດ ຢູ່ບັນດາແຂວງ ລຽບຕາມທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເພື່ອກໍານົດເປັນເຂດກະສິກໍາ, ເຂດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຂດການບໍລິການ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າໃນເຂດດັ່ງກ່າວ; ແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານ, ຈັດຫາວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ບັນດາແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາ ຂະແໜງການ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ເອົາໃຈໃສ່ບາງດ້ານ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ແກ່ການສືບຕໍ່ຜັນຂະ ຫຍາຍດ້ານຕັ້ງໜ້າ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂ ບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງ ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ຄຸມເຄືອຫລາຍປີຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນ ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການ-ອົງການ ສືບຕໍ່ກວດການະ ໂຍບາຍ ກໍ່ຄື ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ແລ້ວ, ຖ້າເຫັນວ່ານິຕິກຳໃດ ທີ່ຍັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງວຽກງານໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່ ຫລື ນິຕິກຳໃດທີ່ບໍ່ທັນມີໃຫ້ຮີບຮ້ອນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງໃໝ່ ບົນຈິດໃຈໂປ່ງໃສ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ.

ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນປັບປຸງແຜນງານຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ເຊັ່ນ: ໂຄງການຈະຈັດຕັັ້ງຢູ່ບ່ອນໃດ, ເນື້ອທີ່ເທົ່າໃດ, ມູນຄ່າການລົງທຶນເທົ່າໃດ, ພາກສ່ວນໃດຮັບຜິດຊອບ, ດ້ານເຕັກນິກການຜະລິດ, ການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມການຜະ ລິດ, ແຫລ່ງທຶນ, ມາດຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງຜົນຜະລິດທີ່ຈະສົ່ງອອກ ແລະ ອື່ນໆ ລວມທັງຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ານຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ເພື່ອເປັນຖານຂໍ້ມູນ ໃນການວາງແຜນໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງທີ່ສໍາຄັນໃນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການບໍລິການປະຕູດຽວ ໃຫ້ວ່ອງໄວຂຶ້ນ;

ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຂອງລັດ ປັບປຸງລະດັບຄວາມສາມາດ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຕົນ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມສັດຊື່ບໍລິສຸດ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນການເຮັດວຽກຂອງການຈັດຕັ້ງ ກໍ່ຄືບຸກຄົນ ດ້ວຍການປັບປຸງພາລະບົດບາດ-ໜ້າທີ່, ການຈັດຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງແຕ່ພາກສ່ວນມີຄວາມສອດຄ່ອງ, ກົມກຽວກັນ.

ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ກໍ່ຕ້ອງປັບປຸງພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກຂອງຂະແໜງການຕົນ ໃຫ້ໄປຕາມທິດກະທັດຮັດ, ວ່ອງໄວ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ; ອັນສຳຄັນ ແມ່ນຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການຂອງພະນັກງານລັດ ຈາກຜູ້ຄຸ້ມຄອງມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ບໍລິການ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະ ດວກໃຫ້ວ່ອງໄວ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຕ້ອງຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວ່າ ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ແມ່ນຮຸ້ນສ່ວນທີ່ຕັດແຍກອອກຈາກກັນບໍ່ໄດ້, ເປັນຮຸ້ນສ່ວນທີ່ສຳຄັນຮ່ວມກັນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ກົນໄກການບໍລິຫານຂອງລັດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນຖືເອົາການຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເປັນຕົ້ນຕໍ.

ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂດ້ານກົນໄກ ແລະ ແກ້ໄຂດ້ານບຸກຄະລາກອນ ໄປພ້ອມກັນ. ລັດຖະບານ ຊຸດທີ IX ຕ້ອງກ້າຕັດສິນໃຈ ເດັດຂາດ, ກ້າເຮັດ ແລະ ກ້າຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ ແລະ ສ້າງການຫັນປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງແຂງແຮງ, ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານ ຕາມທີ່ມະຕິ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກທີ່ກໍານົດ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງ ການກ່ຽວຂ້ອງ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳ ເພື່ອຊ່ວຍພາກທຸລະກິດໃນໄລຍະຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ສາມາດຟື້ນຕົວ ແລະ ສືບຕໍ່ດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ ໂດຍສະ ເພາະ ການເຂົ້າຫາແຫລ່ງທຶນເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ການບໍລິການ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ໃຫ້ວ່ອງໄວ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຫັນຈາກການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ມາເປັນການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ທົດແທນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກ ລົງເທື່ອລະກ້າວ ກໍ່ຄືຫັນວິກິດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ກາຍເປັນໂອກາດ.

ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ກໍ່ຖືເອົາກາລະໂອກາດ ຈາກເງື່ອນໄຂດ້ານຕ່າງໆ ໃນການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ໃນແລວ 3 ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ທາງດ່ວນ ເພື່ອພັດທະນາ ການບໍລິການ, ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງປະເທດເຮົາ.

ສໍາລັບນັກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ສະເໜີສືບຕໍ່ຮັກສາມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຕົນ ໃນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາລວມຂອງຊາດ.

ພ້ອມທັງໃຫ້ທົບທວນຄືນຮູບແບບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ຂອງຕົນນັັ້ນ ແທດເໝາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງໃໝ່, ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ; ຕ້ອງໄດ້ ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການ, ແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບສະພາບໃນວິຖີຊີວິດໃໝ່, ພັດທະນາຕົນເອງ ໃຫ້ເປັນມືອາຊີບຫລາຍຂຶ້ນ, ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບທຸລະກິດຂອງຕົນ, ສິ່ງສໍາຄັນ ໃຫ້ຮ່ວມມືກັນ, ສາມັກຄີກັນພາຍໃນ, ບໍ່ຄັບແຄບ ບໍ່ອະຄະຕິຕໍ່ກັນ ແຕ່ແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອສ້າງຜົນງານ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.

ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ນຳເອົາຜົນກອງປະຊຸມ ໄປຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ກົມກອງ ແລະ ພາກສ່ວນຕົນ ດ້ວຍການຫັນເປັນແຜນປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງລະອຽດ ທັງສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີເປັນກ້າວໆ. ລັດຖະບານ ຈະຈັດສັນເວລາ ໃນຫລາຍຮູບແບບ ເພື່ອໃຫ້ພາກທຸລະກິດໄດ້ມີໂອກາດພົບປະ, ລາຍງານ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນ ຕໍ່ບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເພື່ອແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ ລວມທັງຍາດແຍ່ງເວລາລົງເຄື່ອນໄຫວ, ຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງພາກທຸລະກິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມ. ພ້ອມນີ້, ກໍ່ມອບຄວາມເປັນເຈົ້າການໃຫ້ຂະແໜງການ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງ ຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍັງຮຽກຮ້ອງບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຈົ່ງສືບຕໍ່ສູ້ຊົນ, ພະຍາມ, ເສຍສະຫລະ, ທຸມເທເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ເພື່ອພ້ອມກັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງທີ່ພັກ, ລັດ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຕ່າງໆ ແລະ ຂັບເຄືີ່ອນ ການພັດທະນາປະເທດ ໃຫ້ໄປຕາມທິດທາງ ແລະ ອຸດົມການຂອງພັກ ກໍ່ຄື ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.

ຂ່າວ-ພາບ: ກົມປະຊາສໍາພັນ ຫສນຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *