ແຈ້ງການ

ເຖິງ: ຜູ້ຂັບຂີ່ທາງດ່ວນທຸກທ່ານ ທີ່ນັບຖືຢ່າງສູງ

ເນື່ອງຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການດຳເນີນການປັບອັດຕາການແລກປ່ຽນຕໍ່ສະກຸນເງິນກີບ-ເງິນໂດລາສະຫະລັດ, ດັ່ງນັ້ນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ເວລາ 00:00 ໂມງ ຂອງ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປການເກັບຄ່າຜ່ານທາງຂອງທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແມ່ນຈະໄດ້ອີງຕາມລາຄາເງິນກີບທີ່ລະບຸໃນປ້າຍປະກາດນີ້ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ບໍລິສັດຮ່ວມ ທຶນພັດທະນາທາງດ່ວນ ລາວ-ຈີນ ແມ່ນໄດ້ອີງຕາມກົດລະບຽບໂດຍໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງໂຍທາງທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ກະຊວງການເງິນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການແຈ້ງລາຄາໃນປ້າຍປະກາດອີກດ້ວຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ.

公 示

致尊敬的高速公路使用者:

因为老挝央行对基普兑换美元的汇率进行调整,自2022年1月1日零时起,万象至万荣高速公路的收费将按照公示牌公布的基普价格执行。老中联合高速开发有限公司已经按照规定分别向老挝计划投资部、交通部、财政部进行了报备,并在公示牌进行了价格公示。

请熟知!

Publicity

Because the Bank of the Lao PDR has adjusted the exchange rate of kip to U.S. dollar, starting from 0:00 on January 1, 2022, the toll standard of the Vientiane-Vang Vieng Expressway will be implemented in accordance with the kip price announced on the public board. Lao-China Joint Expressway Development Co., Ltd.

has reported to the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Transport, and Ministry of Finance of Laos in accordance with regulations, and publicized the price on the public notice board.

Please be familiar!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.