ອ່ານເລີຍ..! ກົດຫມາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການອຸບັດເຫດລົດໃຫ່ຍຕຳກັນ 3 ຄັນຊ້ອນ

ຊື້ເລກທີ່ນີ້ ມີແຕ່ໄດ້ກັບໄດ້ 100%

ວ່າດ້ວຍກົດຫມາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການອຸບັດເຫດລົດໃຫ່ຍຕຳກັນ 3 ຄັນຊ້ອນທີ່ບໍລິເວນເສັ້ນທາງ 3 ແຍກໜອງສ້າງທໍ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ :

ຕອບ :

– ອິງຕາມມາດຕາ 14, 472 ປະມວນກົດຫມາຍແພ່ງ ແມ່ນມີແຕ່ຜູ້ລະເມີດເທົ່ານັ້ນທີ່ຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

– ອິງຕາມມາດຕາ 487 ປະມວນກົເຫມາຍແພ່ງ ສຳລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍ່ແມ່ນັ້ນຈະຮັບຜິດຊອບໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍແທນລູກກໍຕໍ່ເມື່ອລູກຫາກຍັງບໍ່ທັນເຖິງກະສຽນອາຍຸ ຫລື ເປັນບ້າເສຍຈິດ.

ດັ່ງນັ້ນ ຫາກເຫດການແບບນີ້ເກີດຂື້ນແລ້ວຜູ້ລະເມີດຫາກໄດ້ເສຍຊີວິດລົງ ກໍຫມາຍຄວາມວ່າຈະບໍ່ສາມາດໃຫ້ຜູ້ອຶ່ນມາຮັບຜິດຊອບແທນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພໍ່ແມ່ກໍຕາມ. ແຕ່ຖ້າຫາກມີປະກັນໄພກໍແມ່ນໃຫ້ປະກັນໄພຮັບຜິດຊອບຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາໄປກັນໄພ. ສຳລັບຄະດີທາງອາຍາກໍຖືວ່າຕົກໄປເຊັ່ນດຽວກັນ.

ທີ່ມາ: ທີມງານກົດຫມາຍເພື່ອປະຊາຊົນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.