ການປະກອບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ເປັນຜູ້ແຈ້ງພາສີທົ່ວໄປ

ການປະກອບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ ເປັນຜູ້ແຈ້ງພາສີທົ່ວໄປ

ຂປລ. ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2022 ນີ້, ກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງ ບັນດານິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການປະກອບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານ

ເປັນຜູ້ແຈ້ງພາສີທົ່ວໄປ ເພື່ອຮັບປະ ກັນເຮັດໃຫ້ບັນດານິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນກິດຈະການ ຜູ້ແຈ້ງພາສີທົ່ວໄປ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກໍານົດ ແນໃສ່ເພີ່ມທະວີອຳນວຍຄວາມສະ ດວກທາງດ້ານພາສີ ແລະ ການຄ້າ.

ກົມພາສີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການດັ່ງນີ້: ບໍລິສັດ ທີ່ມີລະຫັດໃຊ້ (USER ID) ຜູ້ແຈ້ງພາສີທົ່ວໄປ (ປະເພດ B) ແລ້ວ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນປະສານສົມທົບພາສີປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເຮັດບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນ

ໂດຍໃຫ້ປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານຜູ້ແຈ້ງພາສີທົ່ວໄປ ຕາມຄໍາແນະນຳຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 5916/ກງ, ລົງວັນທີ 25 ພະຈິກ 2021 ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 13 ເມສາ 2022.

ພ້ອມກັນນີ້, ບໍລິສັດ ທີ່ມີລະຫັດນຳໃຊ້ (USER ID) ຜູ້ແຈ້ງພາສີທົ່ວໄປ (ປະເພດ B) ແລ້ວ, ຖ້າບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວເກີນ 6 ເດືອນ ຈະຖືກໂຈະການນຳໃຊ້ລະຫັດນຳໃຊ້ (USER ID) ເປັນການຊົ່ວຄາວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.