ແມ່ນຂອງທ່ານໃດ?ຄໍາຖາມໂຕບັກໃຫຍ່

ຄືວ່າປິດປ່າ ແຕ່ເປັນຫຍັງຄືມີລົດແກ່ໄມ້ທ່ອນ

ມາປີ້ນຢູ່ໂຄ້ງປາກກະດິງນີ້ ໄມ້ທ່ານໃດເດ?

ແມ່ນຂອງທ່ານໃດ?ຄໍາຖາມໂຕບັກໃຫຍ່

#ແມ່ນໄມ້ຂອງໃຜນີ້ຄືຄຳຖາມຈາກປະຊາຊົນຄືວ່າປິດປ່າ ແຕ່ເປັນຫຍັງຄືມີລົດແກ່ໄມ້ທ່ອນມາປີ້ນຢູ່ໂຄ້ງປາກກະດິງນີ້ ໄມ້ທ່ານໃດເດ?25/4/2022

….

ທີ່ມາ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.