ນໍ້ານົມເຫຼືອງທໍາອີກຂອງແມ່ສໍາຄັນຕໍ່ລູກນ້ວຍ ຫຼື ບໍ່?

ນ້ຳນົມເຫຼືອງປັນຄືນ້ຳນົມທີ່ມີໂປຣຕີນສູງກວ່ານ້ຳນົມປົກກະຕິເປັນສີເຫຼືອງອ່ອນທີ່ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ຈະຫຼັ່ງອອກມາໃນຊ່ວງປະມານ 1-3 ມື້ຫຼັງເກີດ.

ແຕ່ມີນ້ຳຕານ ແຄລຊຽມ ແລະ ໂພແທດຊຽມທີ່ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ຍັງປະກອບໄປດ້ວຍສານອາຫານທີ່ຊ່ວຍເສີມຄວາມແຂງແຮງຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ ເຊລລ໌ເມັດເລືອດຂາວ ສານພູມຄຸ້ມກັນຢ່າງອິມມູໂນໂກລບູລິນເອ ແລດໂຕເຟີຣິນ ເປັນຕົ້ນ.

ນອກຈາກນີ້ນໍ້ານົມເຫຼືອງນັ້ນມີສານອາຫານຫຼາຍຊະນິດ ໂປຣຕີນ ໂຊດຽມ ໄຂມັນ ທັງຫມົດໄປເຖິງວິຕາມິນຕ່າງ ໆ ຊຶ່ງເປັນແຫຼ່ງສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນສຳລັບລູກນ້ອຍ ການໃຫ້ລູກນ້ອຍໄດ້ຮັບນໍ້ານົມເຫຼືອງນີ້ໃນຊ່ວງຫຼັງເກີດຈຶ່ງອາດຊ່ວຍເສີມສ້າງຮ່າງກາຍຂອງລູກນ້ອຍໃຫ້ແຂງແຮງຂຶ້ນໃນຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນ:

– ສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ

– ຊ່ວຍການເຮັດວຽກງານຂອງລະບົບທາງເດີນອາຫານຢ່າງໃດກໍຕາມ ນ້ຳນົມແມ່ຫລືນ້ຳນົມໃນລະຍະປົກກະຕິກໍອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າເຊັ່ນດຽວກັນ ພຽງແຕ່ມີສັດສ່ວນທີ່ຕ່າງອອກໄປ.

Related Posts