ຊັບສິນທີ່ໄດ້ຈາກຄະດີຢາເສບຕິດ ແມ່ນຕົກເປັນຂອງລັດ

ຊັບສິນທີ່ໄດ້ຈາກຄະດີຢາເສບຕິດ ແມ່ນຕົກເປັນຂອງລັດ

ທ່ານ ໄພວີ ສີບົວລິພາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ຊີ້ແຈງວ່າ: ຊັບສິນທີ່ໄດ້ຈາກການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ທັງຫມົດ ແມ່ນຕົກເປັນຂອງລັດ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັບແຕ່ປີ 2017 ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດຂຶ້ນບັນຊີ ແລະ ມອບຊັບທີ່ສານຕັດສີນຮີບເປັນຂອງລັດໃຫ້ຂະແໜງການເງິນຄື ດິນ 70 ຕອນ ທີ່ດິນພ້ອມເຮືອນ 15 ຕອນ ລົດໃຫຍ່ 315 ຄັນ ລົດຈັກ 3.359 ຄັນ.

ເຮືອ 1 ລໍາ ເງິນ 34.227.502.519 ກີບ 89.164.322 ບາດ 2.281.266 ໂດລາສະຫະລັດ 150.558 ຢວນ 50.000 ວອນ 16.257.700 ດົງ.

ໃນນັ້ນ ເງິນ ແລະ ຊັບສິນດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຄະດີຢາເສບຕິດ ມີທີ່ດິນ 68 ຕອນ ທີ່ດິນພ້ອມເຮືອນ 15 ຕອນ ລົດໃຫຍ່ 225 ຄັນ ລົດຈັກ 1.807 ຄັນ ເຮືອ 1 ລໍາ ເງິນ 32.470.203.422 ກີບ

82.763.513 ບາດ 1.375.890 ໂດລາສະຫະລັດ 113.935 ຢວນ 50.000 ວອນ 9.314.700 ດົງ.

ທັງຫມົດ ມອບເຂົ້າກອງທຶນຄວບຄຸມ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ 70% ສ່ວນ 30% ແມ່ນມອບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.