ຂ່າວດ່ວນ

ບົດຮຽນຈາກໄທ ວິໄຈພົບວ່າ 5ປັດໄຈພາໃຫ້ໝາກເຜັດຂຶ້ນລາຄາສູງ

ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2021 ເວັບໄຊກຖງເທບລະກິດທຸລະກິດເຜີຍຜົນການວິໄຈຫາສາເຫດລາຄາໝາກເຜັດແພງພົບວ່າ ໝາກເຜັດແພງຍ້ອນ 5 ສາເຫດດັ່ງນີ້:

1. ມີຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ ແລະມີການນຳເຂົ້າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.

2.ລາຄາໝາກເຜັດຕ່າງປະເທດຖືກກວ່າໃນປະເທດຕົນ.

3.ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງສົ່ງໃຫ້ຜົນໃຫ້ການປູກໝາກເຜັດມີບັນຫາຜົນເກັບກ່ຽວ ແລະ ບັນຫາໄພແຫ້ງແລ້ງ, ນໍ້າຖ້ວມ.

4.ພື້ນທີ່ໃນການປູກໝາກເຜັດຫຼຸດລົງໃນທຸກໆປີ.

5.ປີຜ່ານມາຜົນຜະລິດໝາກເຜັດໃນອິນເດຍຫຼຸດລົງຈາກສະພາບພູມອາກາດ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button