ດ່ວນໆ ຜົວເມຍເຜົ່າລູກທັງ 4 ເຜົາທັງເປັນ

#ຜົວເມຍເຜົ່າລູກທັງ 4 ເຜົາທັງເປັນ.

ຜົວເມຍມາແຕ່ເຮືອນ ຮ້າຍກັນຜູ້ເມຍວ່າ
ນີ້ສິນເລີມຫລາຍຂື້ນ ຍ້ອນລູກທັງ 4ເມຍເລີຍວາງ

ແຜ່ນ ໃຫ້ຜົວລາດນ້ຳ ມັນລູກທັງ 4 ໄປເຜົາໃນປ່າ ສອງຜົວເມຍ ເຮັດໂຕຄືບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂື້ນ
ບໍ່ມີຖາທາງເສຍໃຈ ທັງທີລູກທັງ 4

ໃດ້ຖືກເຜົາ ຊາວບ້ານພົບເຈີ ພາກັນແຫ້ໄປເບິງສອງຜົວເມຍສາລະພາບ ມາວ່າຈຳເປັນຕ້ອງເຜົາຖິ້ມຍອນລູກທັງ 4 ເຮັດໃຫ້ມີນີ້ສິນຫລາຍ ຜູ້ເປັນເມຍບອກວ່າ.

ຕັງແຕ່ເຜົາລູກທັງ 4 ຖິ້ມເຮັດໃຫ້ຊິວິດດີຂືນກວ່າເກົ່າ

( ທຸກຄົນຄິດວ່າສົມຄວນຫລືບໍ່?…)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.