ເຮົາເປັນຄົນລາວຕ້ອງຮູ້ໄວ້…!!! ສປປລາວ ປົກຄອງປະເທດດ້ວຍສາມອຳນາດ (ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ,ອຳນາດບໍລິຫານ ແລະ ອຳນາດຕຸລາການ )

ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ “ສປປລາວ ປົກຄອງປະເທດດ້ວຍສາມອຳນາດ: (1) ອຳນາດນິຕິບັນຍັດ (ສະພາປະຊາຊົນ), (2) ອຳນາດບໍລິຫານ (ລັດຖະບານ) ແລະ (3) ອຳນາດຕຸລາການ (ສານ ແລະ ອະທິໄອຍາການ) ສ້າງເປັນລັດປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ” 04 ມິຖຸນາ 2018 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.

(ກ). ການຈັດລຽງລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບນິຕິກຳແຫ່ງ ສປປລາວ ປະກອບດ້ວຍ:1. ລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສປປລາວ,2. ກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປລາວ, 3. ລັດຖະດຳລັດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ,

4. ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ, 5. ຂໍ້ຕົກລົງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ, 6. ແຈ້ງການຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, 7. ຂໍ້ຕົກລົງ / ແຈ້ງການ ລັດຖະມົນຕີ, ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນ, ອົງການທຽບເທົ່າຂັ້ນສູນກາງ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ທະບວງ,

8. ຂໍ້ຕົກລົງ / ແຈ້ງການ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກົມ ສະຖາບັນ ເຈົ້າເມືອງ ຫຼື ທຽບເທົ່າຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ, 9. ຂໍ້ຕົກລົງ / ແຈ້ງການ ຫົວໜ້າພະແນກການ ນາຍບ້ານ ຫຼື ທຽບເທົ່າ (ເປັນນິຕິກຳ ຫຼື ລະບຽບການຂັ້ນຕໍ່າສຸດຂອງ ສປປລາວ);

(ຂ). ລັດຖະດຳລັດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ ແມ່ນ:1. ຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານແລ້ວ ແຕ່ບໍມີເວລາ ຫຼື ເຫດຜົນອື່ນບາງປະການ ເພື່ອບັນຈຸເປັນວາລະເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມສາມັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປລາວ,

2. ຜ່ານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຕາມລະບຽບການ ແລະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີໜັງສືສະເໜີໃຫ້ ປະທານປະເທດອອກເປັນລັດຖະດຳລັດປະກາດໃຊ້,3. ລັດຖະດຳລັດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ ມີຄຸນຄ່ານ້ອຍກວ່າກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ສູງກວ່າດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ,

4. ຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນແມ່ນ ລັດຖະດຳລັດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ ວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທຳນຽມທາງຫຼວງ ທີ່ສະເໜີໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ;

(ຄ). ລັດຖະດຳລັດ ແລະ ລັດຖະບັນຍັດ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ:1. ລັດຖະດຳລັດ ແມ່ນການອອກນິຕິກຳສະເພາະໂດຍປະທານປະເທດ, ເຊັ່ນລັດຖະດຳລັດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມທາງຫຼວງ,

2. ລັດຖະບັນຍັດ ແມ່ນການອອກນິຕິກຳຕົກລົງຂອງປະທານປະເທດ, ເຊັ່ນລັດຖະບັນຍັດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປລາວ ວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ” ” ແຫ່ງ ສປປລາວ,

3. ສອງນິຕິກຳນີ້ແມ່ນອອກໂດຍປະທານປະເທດ: ລັດຖະບັນຍັດແມ່ນນິຕິກຳບັງຄັບທົ່ວໄປ ແລະ ລັດຖະດຳລັດແມ່ນນິຕິກຳບັງຄັບສະເພາະ.

.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.