ມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກ ປະເພດຂອງພັນທະບັດລັດຖະບານ

1.ພັນທະບັດແມ່ນຫຍັງ ? ພັນທະບັດລັດຖະບານ ແມ່ນເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ປະເພດໜີ້ ທີ່ກະຊວງການເງິນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບສິດຈາກລັດຖະບານໃນການອອກຈຳໜ່າຍ, ຮັບປະກັນການຊຳລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນພັນທະບັດ, ສາມາດປ່ຽນຜູ້ຖືຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເປັນຫຼັກຊັບຄຳ້ປະກັນໄດ້.

2. ພັນທະບັດມີຈັກປະເພດ ? ພັນທະບັດມີ 4 ປະເພດດັ່ງນີ້:

>ພັນທະບັດຄັງເງິນ ແມ່ນພັນທະບັດດຸນດ່ຽງສະພາບຄ່ອງຂອງຄັງເງິນ, ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານແຫຼ່ງເງິນຂອງຄັງເງິນ ໃນກໍລະນີ ຂາດສະພາບຄ່ອງ ໃນປີການງົບປະມານ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ແລະ ມີອາຍຸຕຳ່ກວ່າ 1 ປີລົງມາ.

>ພັນທະບັດດຸນດ່ຽງງົບປະມານ ແມ່ນພັນທະບັດ ເພື່ອດຸນດ່ຽງງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນແຕ່ລະປີ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາ ແລະ ມີອາຍຸແຕ່ 1 ປີຂຶ້ນໄປ.

>ພັນທະບັດລະດົມທຶນເພື່ອການພັດທະນາ ແມ່ນພັນທະບັດໄລຍະຍາວ ເພື່ອລະດົມທຶນສຳລັບການພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ກຳນົດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຊຶ່ງມີອາຍຸເໝາະສົມກັບໄລຍະເວລາຂອງການລົງທຶນ.

>ພັນທະບັດປະກອບທຶນ ແມ່ນພັນທະບັດ ເພື່ອປະກອບທຶນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ແລະ ລັດວິສະຫະກິດ ແນໃສ່ປັບປຸງໂຄງສ້າງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສ້າງສະພາບຄ່ອງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຊຶ່ງມີອາຍຸເໝາະສົມກັບໄລຍະເວລາຂອງການປະກອບທຶນ.

3.ການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດແມ່ນຫຍັງ ? ແມ່ນການອອກເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ປະເພດໜີ້ ເພື່ອລະດົມທຶນ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍກະຊວງການເງິນ ແລະ ນຳເອົາພັນທະບັດໄປຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊຶ່ງວ່າ ທຶນທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ຕ້ອງລວມສູນເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ສອດຄ່ອງ

ກັບເປົ້າໝາຍ.

ຂອບຂໍໃຈ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: Legal ຕະຫລາດທຶນລາວ

ລິ້ງຕົ້ນສະບັບ: https://bit.ly/3cWyBwd

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *