ປະສົບອຸປັ ດຕິເ ຫດທາງລົດຍົນ ອາການຢູ່ໃນຂີດອັນຕະລາຍ

ຕອນນີ້ອາຈາຣຍ໌ ບົວລອຍ ທີ່ເຄີຍໄປຮ່ວມຈາຣິກທຸດົງ ນຳກັນປະສົບອຸປັດຕິເຫດທາງລົດຍົນ

ອາການຢູ່ໃນຂີດອັນຕະລາຍຕອນນີ້ຢູ່ໂຮງໝໍ 150ຕຽງຂໍໃຫ້ຄູບາອາຈານ ແລະຍາດຕິທັມຮ່ວມກັນແຜ່ເມຕຕາໃຫ້ເພິ່ນປອດໄພດ້ວຍເທີ້ນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *