​ແຊຣໄວ້ດີ!.. ເຄືອມວກ ເຂົາ ເປັນຢ າ ດີ ປ້ າ ງ ກິ ນ ເ ລື ອ ດ

ອັນນີ້ແມ່ນເຄືອເຂົາມວກແຕ່ອາຈານໃສ່ຊື່ໃຫມ່ວ່າເຄືອ ” ອະມໍລະນີ “​ ແປວ່າຜູ້ໃດໄດ້ກີນແລ້ວພະຍາດຫາຍບໍ່ຕາຍເພາະມັນປົວພຍາດຫລາຍຊະນິດໄດ້.

ແຕ່ປະຈຸບັນໄດ້ນຳໄປປົວພຍາດປາ້ງກີນເລືອດສອງຄົນຖືວ່າອາການດີຂື້ນຫນ້າຕາແດງມີສີສັນຂື້ນແລະຈິດໃຈເບີກບານຂື້ນກີນເຂົ້າກໍ່ຫລາຍຂື້ນຈຶ່ງນຳລົງມາບອກເພື່ອນໆທາງເຟສຮັບຮູ້ນຳກັນເດີ.

ວິທີເຮັດກີນໃຫ້ເອົາເຄືອເຂົາມວກອັນນີ້ມາຟັກໃຫ້ມຸ່ນໆແລ້ວນຳໄປຂົ້ວຈົນອອກສີໃຫມ້ແດ່ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ໃຫມ້ຫລາຍແລ້ວເອົາມາປະໃວ້ໃຫ້ເຢັນແລ້ວເອົາມາແຊ່ນຳ້ຮອ້ນກີນຈອກລະບວ່ງແກງກອ່ນອາຫານທຸກເຊົ້າປະມານນຶ່ງອາທິດອາການຈະດີຂື້ນແລສາທຸໆໆໆ…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *