ດອກ ບົວເຄິງໃບ ເປັນຢາ​ດີ ເຕົ້ານົມ ແລະ ໃສ້ຕິ່ງ ອັ ກເ ສ ບ, ເຈັບຕາແດງ, ບຳລຸງ​ປອດ

ດອກບົວເຄິງໃບມີສັບພະຄຸນດັ່ງນີ້: ທັງຕົ້ນມີລົດຊາດເຜັດ, ຂົມ, ຊຸ່ມເລັກນ້ອຍເປັນຢາດັບພິດຮ້ອນ, ຖອນພິດໄຂ້, ຊ່ວຍຫຼຸດໄຂ້, ແກ້ໄຂ້ມາລາເລຍ, ແກ້ອາການໄອ, ແກ້ອາການພູມແພ້, ຕຳປົນເຫຼົ້າກິນແກ້ອາການ, ໃຊ້ຕໍາແລ້ວນຳມາອົມແກ້ອາການເຈັບຄໍ, ຮັກສາຕ່ອມອາບີດານອັກເສບ, ໃຊ້ຮັກສາຕາແດງ,

ຮັກສາເລືອດອອກຕາມຫວ່າງແຂ້ວ, ບຳລຸງປອດ, ຮັກສາວັນນະໂຣກ, ແກ້ອາການຝືດ, ຫອບຫືດ, ຮັກສາປອດພິເສດ, ແກ້ໄອຍ້ອນປອດຮ້ອນ,

ແກ້ອາການເຈັບໜ້າອົກ, ເຈັບສີຂ້າງ, ບວມຊ້ຳ, ຮັກສາເຕົ້ານົມອັກເສບ, ແກ້ອາການທ້ອງເສຍ, ແກ້ອາການເຈັບທ້ອງບິດ, ແກ້ອາການຖ່າຍຖອກທ້ອງ, ໃຊ້ເປັນຢາຖ່າຍ, ຮັກສາໃສ້ຕິ່ງອັກເສບ,

ໃຊ້ເປັນຢາຂັບປັດສະວະ, ແກ້ອາການບວມນ້ຳ, ຕັບບວມນ້ຳ, ແກ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບບວມນ້ຳ, ຂັບນ້ຳປັດສະວະ, ຮັກສາອາການບວມນ້ຳເນື່ອງຈາກໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ,

ຮັກສາພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ, ຊ່ວຍຫ້າມເລືອດ, ຮັກສາຝີ, ຮັກສາແຜ່ເປືອຍ, ຜິວໜັງອັກເສບ, ກາກ, ຜື່ນຄັນ, ແກ້ພິດງູ, ເປັນຢາແກ້ອາການພົກຊ້ຳ, ອາການອັກເສບ, ເຈັບຂໍ້, ຮັກສາມະເລັງກະເພາະ ຫຼື ທະວານໜັກ.

ລັກສະນະພືດສາດຂອງບົວເຄິ່ງໃບ:

ຈັດເປັນພືດລົ້ມລຸກ. ລຳຕົ້ນເປັນລຳເລືອຍາວຮອດ 15 ຊມ, ມີຂໍ້, ຮາກອອກຕາມຂໍ້. ໃບດ່ຽວ, ອອກຮຽງສະຫຼັບແຜ່ນພຽງດຽວ, ຮູບຮີ ຫຼື ຮູບຫອກ, ກ້ວາງ 0.5-0.6 ຊມ, ຍາວ 0.8-2.5 ຊມ, ໂຄນໃບມົນ, ຂອບລຽບ ຫຼື ແສກແຂ້ວ, ປາຍໃບແຫຼມ ຫຼື ມົນ, ບໍ່ມີກ້ານໃບ ຫຼື ກ້ານໃບສັ້ນຫຼາຍ.

ດອກດ່ຽວ, ອອກຕາມງ່າມໃບ. ກ້ານດອກຮູບກົມ, ຍາວ 1.2-3.5 ຊມ. ກາບດອກແຍກກັນອິດສະຫຼະ, ມີ 5 ແຊັກ, ຮູບຫອກ ຫຼື ຮູບຫຼີ່ມ, ຍາວ 3-5 ມມ, ສີຂຽວ.

ກີບດອກເຊື່ອມຕິກັນເປັນຮູບຈວຍ, ຍາວ 1-1.5 ມມ, ດານໃນມີຂົນຍາວ, ສີຂຽວອ່ອນ, ດ້ານນອກມີຂົນມີຂົນນຸ້ມສັ້ນ, ປາຍແຍກເປັນ 5 ແສກ, ຮູບຫອກ, ຍາວ 6-7 ມມ, ເກສອນເພດຜູ້ຊູຂື້ນກາຍປາກຫຼອດກີບດອກ, ໂຄນກ້ານຊູແຍກກັນເປັນ 3 ຂາ, ປາຍເຊື່ອມຕິດກັນ, ຖົງລະອອງຈັບປາຍ, ຮູບຫົວໝາກໄຂ່ຫຼັງ. ເຕົ້າໄຂ່ມີຂົນຍາວ. ໝາກຮູບຈວຍ, ຍາວ 6-7 ມມ.

ທີ່ມາ: ພາເຂົ້າລາວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *