ຊາວບ້ານພົບຜີປອບ, ລັກຈັບໃກ່ຊາວບ້ານມາກິນ,

19/02/2021 ເວລາ​9ໂມງ45ນາທີ,​ຊາວບ້ານພົບຜີປອບ,

ລັກຈັບໃກ່ຊາວບ້ານມາກິນ, ຢູ່ເຂດບ້ານຖິິ່ນ, ເມືອງງາ, ແ ຂວງອຸດົມໃຊ.

ເບີງຄຼີບ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *