Qhia tshuaj: TXIV POS LWS QUAV NKAIS. 🌿

it’s one kind of vegetables, that is also a medicinal plants that is safe for all age to use. It can treat so many kind of illnesses. You can eat the pea eggplant raw or cook. The pea eggplant, stem and root use for medicine ( boiling like tea). Planting more, and dried the stems and root to use whenever you need.🌿

Zoo tshuaj heev, tau Cog kom ntau, khawb los ziab cia tau siv.

1. Pab tus neeg uas mob tau hau, kub ib ib ce…tsis paub es noj phiv, kub kub muab tshuaj tsis laj. muab cov cag los rhaub Haus yuav pab kom ntxim tshuaj, laj thiab zoo. 2. Pab cov mob ncauj plab, plab to, plab ua kiav txhab, pab cov uas noj tsis txaus mov….muab cov txiv los ua zaub mov noj. Los Yog rhaub cov cag haus los zoo thiab.

3. Pab Keb phiv los ntawm tus neeg haus dej haus cawv, txhaum phiv rau lub cev. Mus Khawb cov cag los rhaub rau haus.

4. pab tus neeg uas daj ntseg, tsis muaj zog, noj tsis taus mov. Rhaub cov cag haus. De cov txiv los ua zaub mov noj los pab ib yam.

5. Pab kho roj ntsha, ntshav siab thiab ntshav muaj roj. Rhaub cov hauv paus, cag haus ua tea….yuav pab kom roj ntsha khiav zoo tuaj, kho cov roj ntsha kom zoo.

6. pab kom plab nyhuv ua hauj lwm zoo, txhob mob plab mob nyhuv. Pab kom mus siv bathroom yooj yim. Noj cov txiv ua zaub mov ib ntus ces yeej zoo lawm.

7. Pab kho kom raum rov muaj zog. kho cov raum ua kiav txhab thiab kho cov raum mob ua paug. Muab cov cag rhaub haus ib yam, haus ua dej ib ntus kom zoo. 8. Pab kom txhob laus sai

siv mus pab kho nqaij kho tawv. Noj cov txiv los yog haus cov cag ua tea pab ib yam.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *