Nationwide Provider ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ(ດ່ວນ).

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດໂທຣສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ເລີຍ

ຮັບສະຫນັກພະນັກງານ

1. ແມ່ຄົວ/ພໍ່ຄົວ ເງິນເດືອນ 3,000,000 ກີບ

2. ຊ່ວຍຄົວເງິນເດືອນ 1,800,000 ກີບ

3. ບັນຊີເງິນເດືອນ 1,500,000 ກີບ

4. ບັນຊີສາງເງິນເດືອນ 1,500,000 ກີບ.

5. ອອກແບບ2D3D ເງິນເດືອນ 3,000,000 ກີບ.

6. ບຸກຄະລາກອນ ເງິນເດືອນ ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມ

7. ຜູ້ຄຸມງານຊາຍ ເງິນເດືອນ 2.500,000 ກີບ.

8. ຂັບລົດ(ທຽວເອົາ) ເງິນເດືອນ 1,500,000 ກີບ

9. ຂັບລົດ(ກິນ-ນອນ) ເງິນເດືອນ 1,500,000 ກີບ.

10. ຊ່າງໄຟເງິນເດືອນ 2,000,000 ກີບ.

11. ຊ່າງຈອດເງິນເດືອນ 2,000,000 ກີບ.

12. ຊ່າງດອກໄມ້ ເງິນເດືອນ 2,000,000 ກີບ

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີນະໂຍບາຍຕ່າງໆ:

-ມີເງິນນ້ໍາມັນລົດ (ພະນັກງານທ່ຽວ),

– ມີວັນພັກເດືອນ 1 ຕໍ່ 4 ວັນ

ຮັບສະຫນັກພະນັກງານ.

1.ພະນັກງານວຽກລວມທົ່ວໄປ ທ່ຽວເອົາ ຊາຍ+ຍິງ (ບໍ່ຈໍາກັດເພດ) ຈໍານວນ 30 ຄົນ.

– ອາຍຸ 18-35 ປີ (ມີບ່ອນພັກໃຫ້ພ້ອມ ກິນ-ນອນ ຟຣີ)

– ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,800,000 ກີບ.

– ເງິນໂອທີຕໍ່ເດືອນ 300,000 ກີບ.

– ລ້ຽງອາຫານທ່ຽງ 01 ຄາບ.

– ເດືອນທີ 2 ມີເງິນນ້ໍາມັນລົດ ເດືອນລະ 100,000 ກີບ,

– ຫນ້າວຽກຊາຍ: ກາງເຕັ້ນ ນອກສະຖານທີ.

– ຫນ້າວຽກຍິງ: ລ້າງຖ້ວຍ,ຊັກຜ້າ,ອານາໄມ,ອອກເສີບໂມງ 7:30ຫາ 18:00 ແລງນອກຈາກນີ້ຍັງມີສະຫວັດດີການຕ່າງໆ.

– ມີເງິນນ້ໍາມັນລົດ (ພະນັກງານທ່ຽວ) – ມີວັນພັກເດືອນ 1 ຕໍ່ 4 ວັນ – ມີເງິນໂອທີ – ມີແຜນພັກລັດຖະການຕ່າງໆ.

– ມີເຄື່ອງແບບໃຫ້ 5 ໂຕ ່ ສະຖານທີ: ບ້ານເມືອງວາທ່າ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ :ສົນໃຈໂທຣສອບຖາມໃນໂມງລັດຖະການ021 222 787, 020 9777 8886

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *