ຂ່າວດ່ວນ

ຫຼານຄົນນີ້ມີອາຍຸ 7 ປີ ທີ່ສຽບປັບໄຟໂດຍປັບໄຟນັ້ນຍັງມີໄຟຢູ່ ຕິ່ງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຊ໋ອດມື້ລາວ.

ເຕື່ອນໄພໃຜມີເດັກນ້ວຍຄວນລະມັດລະຫວັງເດີພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ທຸກຄົນຄວນເບີ່ງໄວ້ ແລະ ໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍໍ ລະວັງບໍ່ຕ້ອງປ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ວຍສຽບປັບໄຟເອງເດັດຂາດ.

#ຢ່າປະໝາດ

ເບິ່ງແຍງລູກຫຼານໃຫ້ດີບໍຕ້ອງຖ້າສາຍເກີນໄປ.

ຫຼານຄົນນີ້ມີອາຍຸ 7 ປີ ທີ່ສຽບປັບໄຟໂດຍປັບໄຟນັ້ນຍັງມີໄຟຢູ່ ຕິ່ງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຊ໋ອດມື້ລາວ.

ເຕື່ອນແລ້ວເຕື່ອນອີກເດັກນີ້ຍັງໂຊກດີທີ່ລອດມາໄດ້.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button