ໃນເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2021 ສປປ ລາວ ຂາດດຸນການຄ້າ 10 ລ້ານໂດລາ

ເວບໄຊສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງການຄ້າ
ເປີດເຜີຍມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນມັງກອນ 2021 ບັນລຸໄດ້ປະມານ 975 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ມີປະມານ 482 ລ້ານໂດລາ,​ ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ປະມານ 492 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 10 ລ້ານໂດລາ.​

5 ປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກຫຼັກມີ ສປ ຈີນ ມູນຄ່າ 167 ລ້ານໂດລາ, ສສ ຫວຽດນາມ 121 ລ້ານໂດລາ, ໄທ 89 ລ້ານໂດລາ, ອິນເດຍ 14 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ 7 ລ້ານໂດລາ.​

5 ປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ນໍາເຂົ້າຫຼັກມີ: ໄທ ມູນຄ່າ 266 ລ້ານໂດລາ, ສປ ຈີນ 115 ລ້ານໂດລາ, ສສ ຫວຽດນາມ 59 ລ້ານໂດລາ, ຢີ່ປຸ່ນ 7 ລ້ານໂດລາ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມູນຄ່າ 13 ລ້ານໂດລາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *