ປະກາດ ທະນາຄານ ເອັສທີ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ – ພະນັກງານບໍລິການ

ປະກາດ ທະນາຄານ ເອັສທີ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ – ພະນັກງານບໍລິການ (Teller) ປະຈຳສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳນວນ 02 ຕຳແໜ່ງ

ສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມໄດ້ທີ່ https://www.stbanklaos.la/job_applyຫລື

ຕິດຕໍ່ທີ່ເບີ 041 252 337

Email: manisa@stbanklaos.la ໃນໂມງລັດຖະການ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *