ຂ່າວດ່ວນ

ປະຕິຮູບຍົກເຊັດ! ຈີນຫ້າມໂຮງຮຽນ ຈັດອັນດັບຄະແນນສອບເສັງ ຄຸມປະລິມານວຽກບ້ານ ປະເມີນຄູຈາກພັດທະນາການຂອງເດັກນັກຮຽນ

ປະຕິຮູບຍົກເຊັດ ຈີນຫ້າມໂຮງຮຽນ ຈັດອັນດັບຄະແນນສອບເສັງ ຄຸມປະລິມານວຽກບ້ານ ປະເມີນຄູຈາກພັດທະນາການຂອງເດັກນັກຮຽນ.

ໜ່ວຍງານລັດຂອງຈີນເຜີຍແຜ່ເອກະສານສະບັບຫຼ້າສຸດ ໄດ້ສັ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໂຮງຮຽນລະດັບປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ເປີດເຜຍຄະແນນສອບເສັງ ແລະ ການຈັດອັນດັບຄະແນນຂອງນັກຮຽນ.

ແນວທາງປະຕິບັດເພື່ອປະເມີນຄຸນະພາບການສຶກສາພາກບັງຄັບຂອງຈີນສະບັບນີ້ ເຜີຍແຜ່ໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດອີກ 5ແຫ່ງ ມຸ້ງແກ້ໄຂບັນຫາການຢືດຕິກັບຄະແນນສອບເສັງ ອັດຕາການສະມັກຮຽນ, ວຸດທິການສຶກສາ, ງານວິໄຈ ແລະຕຳແໜ່ງໃນພາກການສຶກສາ ເກີນສົມຄວນ.

ເອກະສານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຮງຮຽນຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ຂອງການຈັດການການສອບເສັງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ພ້ອມປັບປຸງປະລິມານວຽກບ້ານ ແລະ ເວລາທີ່ນັກຮຽນໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກບ້ານ ເພື່ອລົດແຮງກົດດັນທາງດ້ານການສຶກສາຂອງເດັກ.

ແນວທາງປະຕິບັດລະບຸໄວ້ໃຫ້ປະເມີນຄູໂດຍອີງຈາກການພັດທະນາການຮອບດ້ານຂອງເດັກຮ່ວມກັບຜົນການສຶກສາເຊິງວິຊາການ ພ້ອມແນະນຳໃຫ້ເລີກຢືດຕິກັບຄະແນນ ແລະ ອັດຕາການສະໝັກຮຽນພຽງຢ່າງດຽວ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button