ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວດ່ວນ! ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX

ເຊົ້າວັນທີ 22 ມີນາ 2021 ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX.

ວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດ: 5/12/1956, ຊົນເຜົ່າ: ລາວ, ທ້ອງຖິ່ນກໍາເນີດ: ແຂວງຫົວພັນ.

ວັນ, ເດືອນ, ປີເຂົ້າການປະຕິວັດ: 1/9/1975, ວັນ, ເດືອນ, ປີເຂົ້າພັກສົມບູນ: 14/9/1985

ລະດັບການສຶກສາ: ມ6 ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາເອກ, ວິຊາ: ເສດຖະສາດການເມືອງ ລະດັບທິດສະດີການເມືອງ: ປະລິນຍາເອກ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button