ທ່ານ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ແລະ ທ່ານ ດຣ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ເປັນຮອງປະທານປະເທດຄົນໃໝ່

ຜົນການລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງການເລືອກຕັ້ງປະທານປະເທດ ສະມາຊິກທັງໝົດ 163 ທ່ານ, ເຫັນດີ 161 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 1 ທ່ານ, ບໍ່ລົງຄະແນນ 1 ທ່ານ.

ຜົນການລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງການເລືອກຕັ້ງຮອງປະທານປະເທດ ທັງ 2 ທ່ານ, ສະມາຊິກທັງໝົດ 163 ທ່ານ,ເຫັນດີ 161 ທ່ານ, ບໍ່ເຫັນດີ 1 ທ່ານ, ບໍ່ລົງຄະແນນ 1 ທ່ານ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *