Pov thoj tub hu nkauj suab zoo li Keeb kwm

1. Pov Thoj yog leej twg?

Pov Thoj yog peb thawj tug tub Hmoob hu nkauj uas hu tau lub suab seev txawv dua lwm tus tib si thiab nws tsis tau qog ntawm leej twg los li. Cov nkauj Pov Thoj hu nws tsim tawm thiab muab suab ntawm tus kheej xwb. Pov Thoj lub suab nkauj qab zib heev li  leej twg tau mloog lawm tsis dhuav thiab zaj nkauj yeej zwm rau tus tib neeg mloog ntawd nruab siab kiag.

2.  Pov Thoj Ncaim Tau Tsawg Xyoo Lawm?

Pov Thoj tau ncaim nws tsev neeg thiab nws cov phooj ywg uas mloog nws tej nkauj (cov fans) nyob rau lub 1 hlis ntuj hnub tim 17 xyoo 1999 (01/17/1999) los txog tam sim no (2021) twb tau  22 lub Xyoos lawm. nyob rau lub zos Khej Me, Thaib teb.

3. Pov Thoj Nyiam Ua Dab Tsi Nws Lub Neej?

Pov Thoj yog ib tug me tub mloog lus pab niam pab txiv, ua ib tug qauv zoo rau tej muam thiab tej kwv yau. Nws nyiam ntaus kev phooj ywg rau tej phooj ywg ib phaum, tej laus thiab tej me nyuam yaus tib sis yog li ntawd Pov Thoj thiaj li muaj txhua phaum phooj ywg, qhov no yog raws li nws tej laug Viv Thoj tau qhia raupeb.

5. Pov Thoj muaj tsawg tus kwv tij?

Thiab lawv yog leej twg? Pov Thoj muaj kwv tij thiab muam tag nrho yog 9 leeg. 2 tug muam 7 leej kwv tij.  Ntawm cov kwv tij muaj xws li: Viv Thoj, Coob Thoj, Phiab Thoj , Meej Thoj thiab tshuav qee leej tsis tau teev npe rau nov, lawv cov no kuj nyiam hu nkauj, sau nkauj ib yam nkaus Pov Thoj.  Tsis tas li xwb lawv tseem yog cov tub Hmoob ua yeeb yaj kiab (Hmong movie Stars) rau peb tsoom Hmoob tau coj los saib deev siab laug hnub laug hmo thiab.

6. Pov Thoj poj niam me nyuam ne nim no ho nyob li cas lawm thiab?

Tom qab Pov Thoj tau tso sawv daws tseg lawm, nws poj niam kuj tau mus ua lub neej rau tom ntej raws li Hmoob tej kab lig kev cai lawm vim tsis muaj tus yuav los ntaus thawj rau kev coj noj coj ua rau hauv yim neej li yad tag los .

7. Pov Thoj puas muaj tub kis tseg rau tom qab thiab?

 Pov Thoj thiab nws tus txij nkawm thaum nws tseem ua neej nyob nkawd kuj muaj ob tug me nyuam. Ib tug yog tub ib tug yog ntxhais. Tus tub lub npe hu ua: Ceeb Kee Thoj  thiab nyuam qhuav yuav poj niam tsis ntev tag los no. Pov Thoj tus ntxhais cia nrog niam mus ua neej tom ntej lawm tab sis tam sim no tseem nij hnub kawm ntawv xwb tsis tau yuav txiv. Nws npe hu Maiv Ntshiab Thoj. 

8. Pov Thoj tsev neeg nyob lub zos twg?

Tam sim no lawv nyob rau lub zos Khej Me, nroog Qhaum Qhaub, Xeev Phev Tshab Npus, Thaib Teb.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *