ສ້າງລາຍໄດ້ເພີ່ມຈາກໃບໄມ້ແຫ້ງ

ແຂງຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ ໄດ້ເປີດໂຄງການ ໃບໄມ້ບໍ່ຕ້ອງຈູດ ເອົາມາອັດເປັນກ້ອນຂາຍໄດ້ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເຊື້ອໄຟ, ໄຟປ່າ ແລະ ຄວັນ.ສະຖານະການໄຟປ່າໝອກຄວັນ ໃນແຂວງຊຽງໃໝໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ສະນັ້ນ, ທາງສູນປ້ອງກັນ ແລະ ໄກ້ໄຂບັນຫາຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ PM2.5 ໃນແຂວງຈຶ່ງໄດ້ຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຈັດການເຊື້ອໄຟ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງດັບໄຟປ່າ.

ຫຼ້າສຸດ, ຜູ້ອໍານວຍການທາງຍຸດທະສາດ ສໍານັກງານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ເປິດເຜີຍວ່າ: ປີນີ້ໄດ້ມີໂຄງການໃຫ້ປະຊາຊົນ ປ່ຽນໃບໄມ້ໃຫ້ເປັນເງີນໄດ້ແທ້.ສຳລັບໂຄງການແມ່ນຮັບເສດໃບໄມ້ ເຊິ່ງເປັນເຊື້ອໄຟທີ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໄຟປ່າຈົນກາຍເປັນມົນລະພິດຈາກໝອກຄວັນ ເຊິ່ງວິທີການແມ່ນ ນຳເອົາໃບໄມ້ມາອັດເປັນກ້ອນເພື່ອຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການ ທີ່ມາຮັບຊື້.

ໃບໄມ້ 1 ກິໂລ ແມ່ນລາຄາ 2 ບາດໄທ (1.500 ກີບ) ເຊິ່ງປັດຈຸບັນດຳເນີນໄປແລ້ວ 34 ບ້ານ ໃນເມືອງຕ່າງໆ ຂອງແຂວງຊຽງໃໝ່.ສຳລັບເຮືອນໃດບໍ່ມີເຄື່ອງອັດໃບໄມ້ ກໍ່ສາມາດນຳໃສ່ກະສອບ ຫຼື ຖົງປານ ແລ້ວໄປຂາຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆ. ຄຽງຄູ່ກັນ ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມຊົນນຳໃບໄມ້ໄປໃຊ້ປະໂຫຍດ.

ເຊັ່ນ: ການເຮັດປຸຍ ແລະ ການເພາະເຫັດ ເປັນຕົ້ນ. ເຊີ່ງເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ເສີມ. ສຳຄັນກໍຄື ເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການຈູດປ່າທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດປະລິມານຝຸ່ນພິດ PM2.5

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *