ສຶກສາຂໍ້ມູນ ວັນທີ 22 ມີນາ 2021, ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວ ໄດ້ລາຍງານຮ່າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 05 ປີ ຄັ້ງທີ IX ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 05 ປີ (2021-2025)

(1). ກຳນົດເອົາບັນຫາການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໃນ 05 ປີຕໍ່ໜ້າ ເປັນວາລະແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ:

1. ປັບໂຄງສ້າງງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເພື່ອໃຫ້ມີການສົມດູນທາງດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການສະສົມເພື່ອຊຳລະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍມາດຕະການ ສ້າງຖານລາຍຮັບເພີ່ມ ແລະ ການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມກົດໝາຍ.

2. ສ່ວນເພດານລາຍຈ່າຍ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ຮັກສາໃນລະດັບປັດຈຸບັນ ເພື່ອເອົາລາຍຮັບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄປສະສົມເພີ່ມ.

3. ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບຈາກພື້ນຖານລາຍຮັບທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ອັດຊ່ອງວ່າງການຮົ່ວໄຫລ ແລະ ກຳນົດນະໂຍບາຍໃໝ່ ເພື່ອສ້າງຖານລາຍຮັບໃໝ່ຕາມທິດຍືນຍົງ ເພື່ອຮັບປະກັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຍຮັບພາຍໃນ ສະເລ່ຍໃນລະຫວ່າງ 10-13% ຕໍ່ປີ.

4. ປັບໂຄງສ້າງລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໂດຍກຳນົດເພດານດ້ານລາຍຈ່າຍ ແຕ່ລະປະເພດ ເຊັ່ນ:

ໜື່ງ. ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິບໍ່ໃຫ້ເກີນ 84% ຂອງລາຍຮັບພາຍໃນ, ໃນນັ້ນລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍ ໃຫ້ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ ຈາກ 52% ໃນປີ 2021 ມາຢູ່ໃນລະດັບ 40% ໃນປີ 2025 (ສະເລ່ຍ 5 ປີ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 45% ຂອງລາຍຮັບພາຍໃນ).

ສອງ. ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ, ຊື້ໃໝ່ ແລະ ດັດສົມສົ່ງເສີມ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 14% ຂອງລາຍຮັບພາຍໃນ.

ສາມ. ພ້ອມທັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດ, ຮັດສາຍແອວ ໂດຍຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳ ເປັນລົງຕື່ມ ເປັນຕົ້ນ ຄ່າໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ບຳລຸງຮັກສາ-ເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ, ລົດບໍລິຫານລັດ, ການຈັດກອງປະຊຸມ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທາງການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.

ສີ່. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຫັນຫົວໜ່ວຍງົບປະມານວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ ໄປກຸ້ມຕົນເອງເພື່ອຫລຸດ ຜ່ອນພາລະແບກຫາບລາຍຈ່າຍບໍລິຫານພາກລັດ.

5. ພ້ອມກັນນີ້, ຕ້ອງປັບໂຄງສ້າງ ແລະ ບໍລິຫານໜີ້ສິນສາທາລະນະ ໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ໂດຍມີແຜນການແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ, ມີແຜນວຽກລະອຽດ, ມີການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຂະ ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຈະແຈ້ງ.

6. ມີການຮັບຮອງເເຜນ ແລະ ມີມາດຕະການໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄືນ ບັນດາໂຄງການທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

7. ພ້ອມນັ້ນ, ການກູ້ຢືມໃໝ່ ຕ້ອງມີບົດວິພາກເສດຖະກິດ ໂດຍແນໃສ່ໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃຫ້ມີຜົນຕອບແທນໄວ, ການບໍລິຫານໜີ້ສິນດ້ວຍການກູ້ຢືມໃໝ່ໃນເງື່ອນໄຂ ດອກເບ້ຍທຸລະກິດຕ້ອງນຳໃຊ້ສະເພາະການຊຳລະໜີ້ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂດອກເບ້ຍທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນ;

(2). ລັດຖະບານ ມີເປົ້າໝາຍໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ:

1. ຈະສຸມໃສ່ສູ້ຊົນໃຫ້ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ຫລາຍກວ່າ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2025, ໃນຂະນະທີ່ໃນໄລຍະ 05 ປີຜ່ານມາ ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ແມ່ນຫລຸດແຜນທີ່ວາງໄວ້ ກວມເອົາ 62% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ (ມະຕິສະພາ 70%).

2. ໃນໄລຍະ 05 ປີ ລັດຖະບານໄດ້ວາງ ແລະ ປະຕິ ບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນທີ່ໜ້າພໍໃຈ, ໂດຍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຟື້ນຟູປ່າທີ່ເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

3. ໄດ້ຍົກລະດັບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຂຶ້ນເປັນສວນອຸທະຍານແຫ່ງຊາດທາງທາມະຊາດ ໄດ້ 03 ແຫ່ງ ຄື: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີນໜາມໜໍ່ (ມະຕິສະພາ 02 ແຫ່ງ: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ).

4. ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳ ໃນ 10 ອ່າງຮັບນ້ຳບູລິມະສິດ (ມະຕິສະພາ 10 ອ່າງຮັບນໍ້າບູລິມະສິດ), ສາມາດກຳນົດຈຸດຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳ ໄດ້ 312 ຈຸດ (ມະຕິສະພາ 200 ຈຸດ).

5. ປັບປຸງສະຖານີຕິດຕາມແຜ່ນດິນໄຫວ ໄດ້ 2 ແຫ່ງ ຄື: ສະຖານີຫລັກ 20 ແລະ ສະຖານີຫລວງພະບາງ (ມະຕິສະພາ 02 ແຫ່ງ) ແລະ ສຳເລັດກໍ່ສ້າງສະຖານີຕິດຕາມແຜ່ນດິນໄຫວໃໝ່ 13 ແຫ່ງ (ມະຕິສະພາ 05 ແຫ່ງ), 6. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຢ່າງແຂງແຮງສົມຄວນ.

7. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ລັດຖະບານ ຈະພະຍາຍາມສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸແຜນການ 05 ປີ ຄັ້ງທີ່ IX ໂດຍໄດ້ກຳນົດແຜນວຽກຈຸດສຸມ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

8. ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ໂດຍການກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆ.

9. ຈະສູ້ຊົນສ້າງແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມຮອບດ້ານຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ສຳເລັດທຸກແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຮອດປີ 2030.

10. ຫລຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ປະມານ 30 ລ້ານໂຕນ ແລະ ສ້າງຕັ້ງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມໃໝ່ 45 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານີອຸທົກກະສາດໃໝ່ 25 ແຫ່ງ.

11. ສູ້ຊົນສ້າງກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ສ້າງກອງທຶນຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດໃຫ້ໄດ້ 17 ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ 56 ເມືອງ.

12. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການເຝົ້າລະວັງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເປັນເຈົ້າການກະກຽມຮັບມືກັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງທັນການ.

13. ນອກນີ້, ກໍ່ເອົາໃຈ ໃສ່ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍນິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ, ເອົາໃຈໃສ່ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເປັນລະບົບ (ສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງປະເທດລາວ).

ຈາກ Sourioudong sundara

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *