ປະກາດຮັບສະໝັກສອບເສັງລັດຖະກອນໃໝ່ປະຈໍາປີ 2021 ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ

ປະກາດຮັບສະໝັກສອບເສັງລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈໍາປີ 2021. ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ ເຮັດວຽກຢູ່ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ຕາມວິຊາສະເພາະທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ສາຂາວິຊາສະເພາະທີ່ຕ້ອງການ ມີຄື:ໄອທີ, ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ສື່ສານມວນຊົນ, ກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍແພ່ງ, ກົດໝາຍປົກຄອງ, ກົດໝາຍເສດຖະກົດ, ສໍາຫຼວດ-ວັດແທກທົ່ວໄປ, ບັນຊີ-ການເງິນ, ພາສີ-ອາກອນ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ, ວິສະວະກໍາກໍ່ສ້າງ, ວິສະວະກໍາຂົວ-ທາງ, ໄຟຟ້າທົ່ວໄປ ແລະ ສະຖິຕິ.

2. ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ ມີຄື:ຖືສັນຊາດລາວ, ອາຍຸບໍ່ເກີນ 34 ປີ, ບໍ່ເຄີຍຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບ, ບໍ່ເຄີຍຖືກລົງວິໄນຈາກການຈັດຕັ້ງໃດ ມາກ່ອນ, ມີປະຫວັດຕົ້ນກໍາເນີດ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນ ແລະ ຄອບຄົວຈະແຈ້ງ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມະນຸດສໍາພັນດີ, ເປັນພົນລະເມືອງດີ ມີມາດຕະຖານຂອງລັດຖະກອນກວດກາ, ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ, ຖືກຕາມສາຂາວິຊາທີ່ໄດ້ກໍານົດຂ້າງເທິງ: ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງມາສະເຫນີຕົວດ້ວຍຕົນເອງ, ຖືໃບປະກາສະນີຍະບັດຈົບວິຊາສະເພາະຖືກຕາມວິຊາທີ່ໄດ້ປະກາດໃນຂໍ້ 1, ໃບຄະແນນວິຊາສະເພາະລະບັບຕົ້ນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຈົບວິຊາສະເພາະອຶ່ນໆ (ຖ້າມີ) ມາຢັ້ງຢືນ.

3. ວັນ, ເວລາ ຂາຍແບບຟອມ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 30-31 ມີນາ 2021 ມີດັ່ງນີ້:ວັນທີ 30 ມີນາ 2021:ຕອນເຊົ້າ ເວລາ 9:00-11:30, ສາຂາວິຊາ: ສໍາຫຼວດ-ວັດແທກທົ່ວໄປ, ໄຟຟ້າທົ່ວໄປ, ວິສະວະກໍາຂົວ-ທາງ ແລະ ວິສະວະກໍາກໍ່ສ້າງ.ຕອນແລງ ເວລາ 13:30-16:00, ສາຂາວິຊາ: ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດ,ສີສານມວນຊົນ ແລະ ສະຖິດ.ວັນທີ 31 ມີນາ 2021:ຕອນເຊົ້າ ເວລາ 9:00-11:30, ສາຂາວິຊາ: ໄອທີ, ບັນຊີ-ການເງິນ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ, ພາສີ-ອາກອນ, ເສດຖະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ.ຕອນແລງ ເວລາ 13:30-16:00, ສາຂາວິຊາ: ກົດໝາຍອາຍາ, ກົດໝາຍແພ່ງ, ກົດຫມາຍການປົກຄອງ, ກົດໝາຍເສດຖະກິດ .ສະຖານທີ່ຂາຍແບບຟອມສະໝັກ: ສະໂມສອນ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ( ຫຼັກ 6 ).

4 ລາຍລະອຽດມື້ສົ່ງແບບຟອມ ຄະນະກໍາມະການຈະແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊາບ ສະເພາະຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບແບບຟອມເຂົ້າສອບເສັງ.ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈເພື່ອຊາບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ມີນາ 2021 ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານເບີຕິດຕໍ່ພົວພັນ: 021 911252.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *