ຜົນກະທົົບຕໍ່ຄົນເຮົາ ຈາກການ ໃຊ້ຢາກຳຈັດສັດຕູພືດ

ຢາປາບສັດຕູພືດແມ່ນມີອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນເຮົາ ແຕ່ລະດັບຄວາມອັນຕະລາຍອາດຕ່າງກັນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມອັນຕະລາຍຈະຕິດບອກຕາມກະຕຸກຂອງຢາແຕ່ລະຊະນິດ ຕົວຢ່າງ ຢາປາບສັກຕູພືດທີ່ນຳເຂົ້າຈາກໄທ.

ທີ່ນຳໃຊ້ຫຼາຍໃນລາວ ເຊິ່ງສັນຍາລັກທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄື ສີແດງໝາຍເຖິງໝາຍເຖິງອັນຕະລາຍຫຼາຍ, ສີເຫຼືອງໝາຍເຖິງອັນຕະລາຍ ແລະ ສີຟ້າໝາຍເຖິງຕ້ອງລະມັດລະວັງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີບັນດາສັນຍາລັກຕ່າງໆທີ່ເຮົາຄວນຮູ້ໃນການນຳໃຊ້ສານເຄມີ.

ຢາປາບສັດຕູພືດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໂດຍອີງຕາມປັດໃຈທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ ລະດັບຄວາມເປັນພິດຂອງສານເຄມີ, ປະລິມານ, ຂະໜາດຂອງຄົນ, ຊ່ອງທາງໄດ້ຮັບສານເຄມີ ໂດຍລວມແລ້ວຜົນກະທົບຂອງຢາປາບສັດຕູພືດຕໍ່ຄົນອາດຈັດແບ່ງເປັນສອງລັກສະນະຄື: ຜົນກະທົບໂດຍທັນທີ ຫຼື ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວ.

ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວ: ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍປີ. ການສະສົມເຄມີຈາກຢາປາບສັດຕູພືດໃນຮ່າງກາຍອາດນຳໄປສູ່ບັນຫາສຸຂະພາບເຊັ່ນ:

– ການລຸລູກຂອງແມ່ຍິງຖືພາ.

– ການເກີດເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນພິການ ຫຼື ຮ່າງກາຍບໍ່ສົມບູນ.

– ເປັນພະຍາດຜິວໜັງ, ຊ້ຳເຮື້ອ.

– ມີບັນຫາກ່ຽວກັບລະບົບປະສາດເຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບຫົວ, ຄວາມຈື່ຈຳບໍ່ດີ, ສະມາທິສັ້ນ, ເປັນໂລກນອນບໍ່ຫຼັບ.

– ເປັນມະເຮັງເຊັ່ນ: ມະເຮັງເຕົ້າຮົມ, ຕັບ, ລຳໄສ້, ສະໝອງ ແລະ ເລືອດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *