ຖ້າຢາກໃຫ້ລູກເປັນຄົນດີພໍ່ແມ່ ຢ່າໄປຕີກັນໃຫ້ລູກເຫັນເດັດຂາດ

ການເປັນພໍ່ແມ່ ຢ່າໄປຕີກັນໃຫ້ລູກເຫັນ ຢ່າໄປກິນເຫຼົ້າໃຫ້ລູກເຫັນ.

ຢ່າໄປຜິດຖຽງກັນໃຫ້ລູກເຫັນຈົ່ງຮັກສາຊື່ງກັນແລະກັນໃຫ້ອາໄພກັນແລະກັນ

ຖ້າຢາກໃຫ້ລູກເປັນຄົນດີພໍ່ແລະແມ່ຕອ້ງເປັນຕົວຢາ່ງໃຫ້ລູກແລະຮັກລູກສະເໝີກັນ✨

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *