ຄົນລາວ ບາ ດເ ຈັ ບ ແລະ ເສ ຍຊີວິດ ຈາກລ ະເ ບີ ດບໍ່ທັ ນແ ຕ ກ ປະມານ 50 ຄົນຕໍ່ປີ

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໜັກໜ່ວງກ່ວາໝູ່ໃນໂລກ, ຖ້າທຽບໃສ່ຫົວຄົນຕະຫລອດ 9 ປີ (1964-1973) ຂອງການຖິ້ມລະເບີດ, ມີຍົນຫລາຍກ່ວາ 580.000 ຖ້ຽວ ບັນທຸກລະເບີດມາຖິ້ມລົງໃສ່ຜືນແຜ່ນດິນລາວ ເຊິ່ງມີປະມານ 3 ລ້ານໂຕນ, ໃນນັ້ນ ມີລະເບີດລູກຫວ່ານ (ລະເບີດບົມບີ) ປະມານ 270 ລ້ານໜ່ວຍ.

ນັກວິຊາການດ້ານລະເບີດຄາດຄະເນວ່າ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງລະເບີດດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ທັນແຕກ, ໝາຍຄວາມວ່າພາຍຫລັງສົງຄາມສິ້ນສຸດ ຍັງມີລະເບີດລູກຫວ່ານປະມານ 80 ລ້ານໜ່ວຍ ແລະ ບົມໃຫ່ຍອີກຫລາຍລ້ານໜ່ວຍຍັງບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ປະເທດເຮົາ.

ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທີ່ດໍາລົງຊີວິດ, ທໍາມາຫາກິນ ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຖືກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ, ນັບແຕ່ 2009 ເຖິງປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຈາກ ລບຕ ປະມານ 50 ຄົນຕໍ່ປີ.

ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ ໂດຍສຸມໃສ່ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ, ການສໍາຫລວດ, ກວດກູ້ ແລະ ທໍາລາຍ ທັງຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

ຂໍ້ມູນ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.