ປອມແປງບັດປະຈຳຕົວແບບນີ້ຜິດກົດໝາຍບໍ່? ແລະ ຜູ້ອອກບັດໃຫ້ເດຜິດບໍ່?

ມີຫຼາຍຄົນສົ່ງເຂົ້າມາຖາມວ່າການທີ່ຜູ້ເຂົ້າປະກວດນາງງາມທ່ານໜຶ່ງປອມແປງບັດປະຈຳຕົວແບບນີ້ຜິດກົດໝາຍບໍ່? ແລະ ຜູ້ອອກບັດໃຫ້ເດຜິດບໍ່?

ຕອບ ກໍລະນີ 1: ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ເຂົ້າປະກວດທີ່ວ່ານັ້ນຫາກໄດ້ມີການປອມແປງ ຫລື ນໍາໃຊ້ເອກະສານປອມ ຕາມທີ່ເປັນຂ່າວແທ້ນັ້ນຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ ຕາມມາດຕາ 347 ຂອງ ປະມວນກົດຫມາຍອາຍາ ຊຶ່ງມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ແລະ ປັບໃໝແຕ່ 1 ລ້ານ ຫາ 5 ລ້ານກີບ ສຳລັບກໍລະນີປອມແປງເນື້ອໃນເອກະສານ, ແລະ ສຳລັບກໍລະນີທີ່ຮູ້ວ່າແມ່ນເອກະສານປອມແຕ່ຍັງນໍາໄປໃຊ້ ແມ່ນມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ແລະ ປັບໃໝແຕ່ 3 ລ້ານ ຫາ 10 ລ້ານກີບ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນຖ້າການປອມແປງເອກະສານ ຫລື ນໍາໃຊ້ເອກະສານປອມນັ້ນຫາກໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍແມ່ນຈະມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 2 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ປັບໃຫມແຕ່ 7 ລ້ານ ຫາ 20 ລ້ານກີບ.

ຕອບ ກໍລະນີ 2: ສຳລັບຜູ້ທີ່ອອກເອກະສານນັ້ນຫາກໄດ້ຮັບເງິນຄ່າຈ້າງ ຫລື ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຕອບແທນເພື່ອປອມແປງເອກະສານນັ້ນ ກໍຖືວ່າຜິດກົດໝາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ຕາມມາດຕາ 364 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ຊຶ່ງມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 1 ປີ ຫາ ຕະຫລອດຊີວິດ ອິງຕາມຈຳນວນເງິນຄ່າຈ້າງທີ່ຮັບມາ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງຈະຖືກປັບໃໝຈຳນວນ 1% ຂອງມູນຄ່າເງິນທີ່ຮັບມາ.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຜູ້ທີ່ຮູ້ວ່າພວກກ່ຽວໄດ້ມີການກະທຳຜິດ ຫລື ນໍາໃຊ້ເອກະສານປອມ ຫລື ປອມແປງເອກະສານ ແຕ່ໄດ້ປົກປິດ ຫລື ປີດບັງການກະທຳຜິດຂອງພວກກ່ຽວ ກໍຖືວ່າຜິດກົດໝາຍເຊັ່ນກັນ ອິງຕາມມາດຕາ 380 ຂອງປະມວນກົດໝາຍອາຍາ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *